Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 3 15:46:43 2006
Subject:  Nam Mô Tăng Thân / bạn XTH
Post No:  2635     Reply to:   2633

##To^i va^~n thu*o*`ng nie^.m ca^u "Na-Mo^ A-Di-Dda` Pha^.t ", nhu*ng kho^ng pha?i dde^? ca^`u va~ng sanh TPCL (vi` to^i kho^ng tin co' co~i TPCL) , ma` la` dde^? nu*o*ng theo na(ng lu*o*.ng dde^'n tu*` ddi.nh lu*.c cu?a Ta(ng tha^n kha('p cho^'n o*? no*i Sa-Ba` na`y nha(`m tu ta^.p kha? na(ng duy tri` cha'nh nie^.m cu?a to^i trong lu'c nie^.m Pha^.t ... ##

Cần năng lượng định lực từ tăng thân, th́ sao không niệm ngay "Nam Mô Làng Mai Tăng Thân Chư Phật" cho rồi đi, sao lại c̣n bầy vẽ đi niệm 1 ông mà đ̣i dựa hơi ông khác. Sao mà vẽ vời lắm chuyện thế.

##Co`n Pha^.t A-Di-Dda` thi` tha^.t ra Nga`i chu*a he^` da.y cho to^i 1 ddie^`u hu*~u-i'ch na`o he^'t ! ##

"Bán tự vi sư" dạy cho nửa chữ cũng đă đáng là thầy ḿnh. Nay nương nhờ danh hiệu của Phật những 4 chữ, để được lợi lạc, thế mà c̣n vong ân bội nghĩa như thế hả???

2636<--Next   Previous-->2634   View top 40 messages