Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Apr 17 19:13:59 2006
Subject:  Chết Là Hết / bạn PTDT
Post No:  2958     Reply to:   2955

##Khi chu'ng sinh na`y che^'t ddi thi` chu'ng sinh kha'c ra ddo*`i vo*'i ca'i tha^n va` ta^m mo*'i. Ne^'u ca'i "chu'ng sinh mo*'i" co' he^'t ddau kho^? thi` cu~ng kho^ng pha?i la` ba.n, cho ne^n ba.n pha?i la`m the^' na`o cho ba.n dduoc sung su+o*'ng ngay ba^y gio*`.##

Tôi có cảm tưởng như là bạn PTDT muốn nói rằng: Chết Là Hết. Người này chết là chấm dứt. Người kia sinh ra là hoàn toàn người khác. Không dây mơ rễ má gì với nhau cả.
Có phải bạn muốn nói như vậy không?

2959<--Next   Previous-->2957   View top 40 messages