Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 08:33:04 2005
Subject:  Gui ban Phu+o*'c Lo^.c - Post 1932
Post No:  1935    

Xin gia?i thi'ch:

1- "Không thể thành Phật "và "không muốn thành Phật "khác nhau như thế nào?
Ne^'u kho^ng bie^'t tha`nh Pha^.t la` gi` thi` kho^ng the^? tha`nh va` kho^ng muo^'n tha`nh co' ke^'t qua? nhu+ nhau. Ne^'u tha`nh Pha^.t qu'a kho' ne^n kho^ng the^? tha`nh Pha^.t (KTTP) va` kho^ng muo^'n tha`nh Pha^.t (KMTP) nhu+ nhau. Ca'c ba.n Ti.nh ddo^. tin la` mi`nh ddi TPCL dde^? sau na`y tha`nh Pha^.t chu+ng to? Ti.nh ddo^. tin la` KTTP dduoc o*? co~i Sa ba` na`y. La`m sao mi`nh co' the^? tha`nh Pha^.t o*? co~i kha'c ne^'u kho^ng tha`nh Pha^.t dduoc o*? dda^y. O*? dda^y cu~ng co' chu+ Pha^.t va` Bo^` Ta't ddo^. cho mi`nh. What's the difference?

2-V́ tôi "không muốn hoặc không thể" thành Phật ,rồi muốn cho người khác cũng giống như tôi th́ đuợc "tội /phước" ǵ theo luật nhân quả?
To^i kho^ng the^? na`o muo^'n nguoi kha'c tha`nh Pha^.t hay kho^ng tha`nh Pha^.t. Tha`nh Pha^.t hay kho^ng la` quye^`n tu+. do lu+.a cho.n va` tu ha`nh cu?a nguoi ddo'. To^i muo^'n ca'c ba.n chu+a theo Ti.nh ddo^. hoa(.c Thie^`n ne^n tu theo pha'p mo^n Di.a Ta.ng vi` to^i bie^'t ro~ Di.a Ta.ng la`m gi` cho mi`nh trong lu.c dda.o na`y. Ca'c ba.n na`o theo pha'p mo^n Di.a Ta.ng co' the^? tu+. kie^?m chu+'ng dduoc la` co' hie^.u qu?a hay kho^ng.

3-Không cần tu ǵ hết vẫn đuợc Bồ Tát độ cho vui huởng trong lục đao là pháp môn tên ǵ? Tổ sáng lập tên ǵ? thời nào?
To^i dda~ no'i nhie^`u la^`n trong nhu+~ng ba`i posts tru+o*'c dda^y. Nguoi tu Dia tang kho^ng co' ngo^`i cho*i so*i nu+o*'c. Nguoi tu pha'p mo^n na`y pha?i: la`m ddie^`u to^'t, tra'nh ddie^`u xa^'u, giu+~ cho ta^m thanh ti.nh. Mi`nh la`m nhu+~ng ddie^`n na`y theo su+. tu+. do cu?a mi`nh kho^ng bi. chi pho^'i bo*?i ca'c pha'p mo^n kha'c. Pha'p mo^n Dia Ta.ng thi.nh ha`nh cho de^'n the^' ky? thu+' sa'u ro^`i ma^'t ddi tu+` tu+`. Pha'p mo^n na`y kho^ng co' To^? sa'ng la^.p. Pha^.t tu+? du`ng su+. tu+. do hie^?u bie^'t cu?a mi`nh ma` theo.

Nam Mo^ Dia. Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't.

1936<--Next   Previous-->1934   View top 40 messages