Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 13 23:03:36 2006
Subject:  Không có lộn ǵ ráo á / bạn Thiền Sinh
Post No:  3123     Reply to:   3122

Bạn nói rằng TPCL ở trong tâm tánh, chứ không phải ở ngoài tâm, chứ không chiếm 1 khoảng không gian trong sum la vạn tượng. Có nghĩa rằng TPCL ở trong tâm. C̣n sum la vạn tượng ở ngoài tâm.
Câu hỏi của tôi là: Thế th́ sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm bạn à?
Bạn chưa trả lời xong, th́ bạn đă le te nói chuyện khác: Nếu những h́nh tướng huy hoàng tráng lệ, những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm; th́ đó không phải là cỏi TPCL thực sự để bạn mong cầu văng sinh đến.

Đừng có nếu với nung ǵ, tôi hỏi rằng: những sum la vạn tượng kia là ở ngoài tâm hay trong tâm bạn? Trong hay ngoài? Cứ để cái TPCL của tôi nằm đó, tính sau.
Cũng như thế, tôi hỏi rằng cái làng Mai nhà bạn, nó nằm trong tâm hay ngoài tâm bạn?

##Thật là một câu trả lời ăn trớt, ngưới ta có bảo Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm hồi nào đâu ?? vậy mà cứ gán ghép là có nói, rồi tự ḿnh trả lời ăn trớt . Thật là buồn cười!!##

Thật là buồn cười, rơ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ông nói gà bà nói vịt. Có 2 câu không thôi mà nhầm với lẫn măi.
##ngưới ta có bảo Di Đà và Tịnh Độ ở ngoài tâm hồi nào đâu ?##
Đúng, đối với "người ta", th́ chỉ có Tịnh Độ trong tâm, và Di Đà trong tự tánh mà thôi, không có ǵ ở ngoài cả.
V́ thế, khi "người ta" nghe tổ Ngẫu Ích niệm một Phật Di Đà nào khác, cầu sinh Tịnh Độ nào khác, th́ "người ta" nói rằng tổ vọng cầu ngoại cảnh.
Tổ mới hỏi ngược lại: thế th́ ông cho Di Đà của tôi, và Tịnh Độ của tôi là ở ngoài tâm, khác với tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ của ông à? Sao tâm của ông lại hạn hẹp đến nỗi có trong và có ngoài như thế?
Khi "người ta" nghe tổ niệm Phật, cầu sinh về Tịnh Độ, th́ họ nghĩ ngay là tổ đi về đâu đó xa xôi. Tổ đă ngộ đạo, nên biết rằng tâm bao thái hư, không có ǵ là ở ngoài tâm cả. Cái Di Đà mà tổ niệm là Di Đà trong tự tánh, cái Tịnh Độ mà tổ mong về là Tịnh Độ trong tâm, không khác ǵ cái Di Đà và Tịnh Độ của "người ta". Chỉ v́ nghe một chữ "về" mà "người ta" đă cuống quít lên mà kêu tổ là người vọng ngoại. Chỉ v́ nghe một chữ "mong" mà "người ta" cuống cuồng lên mà nói tổ là vọng cầu.

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
5. Dạy Tống Dưỡng Liên
Hai câu "Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ", đời tranh nhau truyền tụng, nhưng chẳng biết thế nào là tâm tánh. Ôi, Tánh không có đạo lư, nhưng không ǵ là chẳng thuộc trong Tánh. V́ thế, đấng Đạo Sư đă thành Phật từ mười kiếp chẳng ở ngoài Tánh. Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm.
Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về.... Trên th́ từ Văn Thù, Phổ Hiền, Mă Minh, Long Thọ, Thiên Thân, dưới th́ đến các loài ngọ nguậy, bay, ḅ, loài có vẩy, lũ có lông, chỉ có mỗi sự này.
______________

Trong đoạn văn trên, chủ chốt là câu này: Bởi Di Đà tức là tự tánh Di Đà nên chẳng thể không niệm. Bởi Tịnh Độ chính là duy tâm Tịnh Độ nên chẳng thể không sanh về.
Bạn cho rằng Tịnh Độ chỉ có ở trong tâm của hành giả tu Tịnh Độ, chỉ có người đó biết mà thôi (post 3073) chứ Tịnh Độ không có ở trong tâm của người không tu Tịnh Độ. Nói thế th́ hóa ra 2 cái tâm đó khác nhau à? Tịnh Độ không có ở trong tâm người không tu Tịnh Độ, đâu có nghĩa là không có Tịnh Độ?
Cũng như Phật Di Đà phóng quang, chiếu tới khắp chúng sinh, b́nh đẳng vô sai biệt, vô chướng ngại. Ai niệm Phật, cảm thông với Phật, nhất tâm bất loạn, th́ thấy hào quang hảo tướng, tiếp nhận được sự gia tŕ, thí dụ như vặn radio, tới đúng băng tần, th́ nghe được âm thanh. Ai không niệm Phật không cảm thông với Phật, không nhất tâm bất loạn, th́ không thấy hào quang hảo tướng, không tiếp nhận được sự gia tŕ, thí dụ như vặn radio không đúng băng tần, nên không nghe được âm thanh.
"Không thấy hào quang hảo tướng, không tiếp nhận được sự gia tŕ, không nghe được âm thanh" không có nghĩa là Phật quang không chiếu tới người đó, làn sóng vô tuyến không chiếu tới may radio đó. Phật quang mà có hạn lượng, mà bị trở ngại sao?

http://www.niemphat.net/Luan/ngauichdaisu.htm
15. Dạy Tạ Tại Chi
Nếu lại có kẻ bảo: "Ngay nơi đây chính là Tịnh Độ, cần ǵ đến Tây Phương?" th́ liền vặn ngay: "Ngay lúc này đă ấm no, cần chi phải ăn cơm, mặc áo? Ngay nơi đây chính là
phú quư, cớ ǵ phải kinh doanh, đỗ đạt? Ngay đây đă là học vấn, cớ ǵ phải đọc sách? Ngay nơi đây chính là đế kinh, cần ǵ phải lên mạn Bắc? Pháp thế gian đă chẳng bỏ được một mảy nào, sao lại muốn bỏ một ḿnh pháp xuất thế?"

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm
169. Thư trả lời cư sĩ Phùng Bất Cửu
6) Phật cho vạn pháp đều là không, sao lại có Tây Phương Cực Lạc thế giới?
Đáp: Vạn pháp đều không chính là những cảnh do Hoặc nghiệp của phàm phu cảm thành, sao lại đem sánh với thế giới Cực Lạc là cảnh do phước huệ của đức Như Lai cảm thành. Kẻ kia cho Tây Phương cũng giống hệt như thế giới này chẳng khác ǵ ư? Dùng phàm t́nh suy lường thánh cảnh, khác nào kẻ thọt nghi “bậc thánh nhân Lục Thông trong một niệm có thể đến khắp hết thảy thế giới, ắt sẽ mệt đến chết!” Lại khác ǵ kẻ ngu cho một vầng trăng in bóng khắp ngàn ḍng sông sẽ nhọc nhằn khôn xiết! Phật gọi đó là Thế Trí Biện Thông, không thể nhập đạo. Chính là kẻ bị Phật quở là ngu si mà vẫn nhơn nhơn tự xưng là trí, há chẳng đáng đau buồn quá đỗi ư?

3124<--Next   Previous-->3122   View top 40 messages