Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  MinhDao         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 06:45:04 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3349    

A Di Đà Phật :)


Vậy thì Bạn hãy chút thời gian nghe băng giản Tôi đã giới thiệu với Bạn đi.

" Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh "
do HT Tịnh Không giảng đó.

Bạn đừng nên bõ lỡ cơ hội nha.

Vậy chắc Bạn đang theo Tu Học Phápôn Thiền phải không?

Thầy Thanh Từ thì Tôi lúc cũng có từng nghe qua.

Bạn phải nên nhớ là Tu Hành thì phải chọnộtôn Thâp Nhập.

Niệm Phật thì cũng đúng Bổn của Phật dạy thì Lợi Ích mới Thù Thắng.

Phải biết mục đích của mình.

Rất nhiều người biết Niệm Phật, nhưng Họ Niệm Phật không đúng theo Bổn Nguyện của Phật dạy.
Không biếtục Đích Niệm Phật của Bạn là gì?


A Di Đà Phật :)

3350<--Next   Previous-->3348   View top 40 messages