Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Lộc         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 17 17:17:54 2005
Subject:  Gởi PTDT
Post No:  1889     Reply to:   1885

##Ba.n Phu'c So*n no'i la` kinh Thu? La(ng Nghie^m va` Hoa Nghie^m la` quan tro.ng nha^'t, to^i mo*'i ho?i ta.i sao. Xin ba.n chu+'ng minh ta.i sao la.i quan tro.ng nha^'t. To^i co' the^? ne^u le^n nhie^`u chu`a kho^ng co' ddo.c kinh TLN va` HN. To^i chi? ne^u le^n mo^.t chu`a tho^i. Ddo' la` chu`a Ky` Vie^n Tu+.##.

Bạn chỉ có thể nêu lên một vàì tên chuà, cho dù 20 chuà đi nưả, nếu so với con số hàng ngàn chuà trên khắp thế giới thì con số đó thật buồn cười. Người ta thường nói đa số thắng thiểu số, bạn thì làm ngược lại, bởi vậy cho nên bạn muốn ở lại lục đạo này để vui hưởng hạnh phúc, tới nay tôi mới nghĩ ra rằng bạn là ngưòi bất bình thường vậy, nên tranh luận với bạn cũng chẳng đi đến đâu cả.
Phúc Lộc

1890<--Next   Previous-->1888   View top 40 messages