Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Apr 25 06:18:01 2006
Subject:  Không Dám / bạn PT KieuNga
Post No:  2978     Reply to:   2977

Tôi quả tình không dám tiếm lạm mà nhận sự so sánh với công việc của Tăng Bảo.
Chắc kiếp trước có nhân duyên với Tịnh Ðộ, nên ngày nay mới sinh lòng tinh nhận vững chắc như thế này. Vì thế, tôi nguyện nỗ lực chia sẻ những bài luận, giảng, về Tịnh Ðộ, cùng tất cả mọi người.
Nếu có ai được lợi lạc, thì tôi xin tùy hỷ, và hồi hướng công đức đó để trang nghiêm Tịnh Ðộ, cầu xin khi lâm chung, không bị chướng ngại, được chư Phật Thánh Chúng tiếp dẫn về Tây Phương An Dưỡng Quốc.

2979<--Next   Previous-->2977   View top 40 messages