Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 8 19:56:21 2005
Subject:  Trù Ẻo
Post No:  2276     Reply to:   2271

##Thôi các bạn nên đi theo con đường đă ḿnh muốn đi, khi gần lâm chung nếu thấy đúng như lời tôi nói th́ niệm thầm 3 tiếng "Than ôi" tôi sẽ tới giúp các bạn ngay, chút nào đở chút đó.
Tôi đă dùng phép bói "Thái ất nhâm độn" ,cuả Dịch, trên những bài post của bạn ,th́ biết ngày ấy không c̣n xa, nên mới bỏ công muốn các bạn có "cận tử nghiệp" tốt, nhưng không được. Âu cũng là số trời. ##

Các bạn ơi,
Có người trù ẻo tôi này, muốn cho tôi chết đi cho rảnh nợ, để khỏi nghe tôi lải nhải Tịnh Độ với Niệm Phật đây này ;-))

Bạn nói hươu nói vượn, cuối cùng cũng chỉ một mục đích là muốn khoe tài cướp quyền tạo hóa, xoay luật nhân quả. Bạn nói rõ ràng rằng: ai gần chết thì niệm thầm 3 tiếng "than ôi" thì bạn có ở chân giời góc bể cũng tới mà giúp kia kìa ...
##khi gần lâm chung nếu thấy đúng như lời tôi nói th́ niệm thầm 3 tiếng "Than ôi" tôi sẽ tới giúp các bạn ngay, chút nào đở chút đó. ##

Bạn nói thánh nói tướng gì về bản tâm vọng tâm thì bạn nói, mà bạn lại phạm nhằm vào một điều mà đức Như Lai cấm tiệt các đệ tử không được làm. Đức Như Lai cho học để mà biết, nhưng cấm không được dùng để nói để đoán. Đó là gì? Là bói toán.
##Tôi đă dùng phép bói "Thái ất nhâm độn" ,cuả Dịch##

Một là muốn cướp luật nhân quả thay trắng đổi đen, hai là lạm dụng bói toán mà mê hoặc nhân tâm, hai điều này cho tôi rõ biết bạn thuộc hạng người gì rồi.

2277<--Next   Previous-->2275   View top 40 messages