Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tâm Nguyễn         Reply   Post Message
Date: Mon Oct 24 19:05:28 2005
Subject:  Cám ơn 3 vị đại nhân!
Post No:  2055    

Tôi Tâm Nguyễn thay mặt toàn thể PT /VN trên diễn đàn này thành tâm cám ơn 3 vị đại nhân sau đây đã giúp chúng tôi nhìn rỏ sự thật:

1- Sư bá Chấn thiên Hoà ( Bất Trí đại sư- Thiếu Lâm tự).
2-Sư thúc Phước Lộc ( Bất Tài đaọ nhân- phái Không Đông).
3-Sư thúc Phúc Sơn ( Laõ Ngoan Đồng Chu bá Thông- Chưởng môn phái Toàn chân).

Kính chúc 3 vị thân tâm thường an lạc.
Thay mặt PT/VN trên diễn đàn này.

Tâm Nguyễn

2056<--Next   Previous-->2054   View top 40 messages