Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 09:53:48 2005
Subject:  Gu?i ban A^?n danh - Hu+ A?o
Post No:  2117    

##Xin trả lời lần nưả cho bạn rỏ:

1/Ai ( sentient being)cũng có trong người cái phật tánh(cái tánh tự nhiên muốn vươn lên, chớ không muốn đi xuống), do đó ,dù ở cỏi giới nạ, hoặc trong lục đạo đêù tự nhiên (automatic) ham muốn cái tốt, nhưng phương cách chọn dể đạt đến cái tốt có khác nhau( có thể đúng hoặc sai).

2/ Trần thế là hư aỏ: chỉ đối với người có chánh kiến và chánh tư duy như Phật dạy. Trái lại nó là thực đối vơí chúng sanh chưa biết, hoặc biết mà chưa hiểu Phật pháp.
Ẩn danh##

Ba.n XTH no'i khi mi`nh bie^'t dduoc la` hu+ a?o, thi` mi`nh bie^'t cha^n ta^m va` kho^ng co`n lu+.a cho.n nu+~a. Nhu+ng ba.n la.i no'i la` cho.n ca'i to^'t. Xin ba.n tha?o lua^.n vo*'i XTH dde^? to^i dduoc nha^.t tha^'y cho ro~ ra`ng ai ddu'ng ai sai.

Ba.n cu~ng no'i ddo^'i vo*'i nguoi co' chan'h kie^'n thi` tra^`n the^' la` hu+ a?o, co`n ddo^'i vo*'i nguoi chu+a hie^?u pha^.t pha'p thi` co' tha^.t. Hie^?u pha^.t pha'p nghi~a la` gi`? Sau khi nghe ba.n no'i tra^`n the^' la` hu+ a?o va` ddo^`ng y' vo*'i ba.n nhu+ va^.y thi` to^i co' pha?i la` nguoi hie^?u pha^.t pha'p hay kho^ng?

PhatDuc

2118<--Next   Previous-->2116   View top 40 messages