Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Tue May 30 16:34:02 2006
Subject:  Trả lời bạn PS.
Post No:  3058     Reply to:   3056


Gởi bạn ta,
Bạn có thể đả hiểu nhầm toàn bài viết của Thiền Sư NH; ư Thầy muốn nói rằng :nếu trong tâm ta có những đức tính của Tịnh Độ th́ mới đuợc văng sanh về cỏi ấy.
Thí dụ cho dễ hiểu, có học sinh A, tuy tự học ở nhà, không đến trường (không niệm Phật) ,mà tŕnh độ ngang bưc Trung học, th́ kiến thức học sinh này có thể nói là đă ở bậc trung học, do đó nếu đưa học sinh này vào đại học, A sẻ học dễ dàng. Trái lại có học sinh B, tuy tới trường lớp đàng hoàng (niệm Phật ở miệng ,không niệm ở Tâm) rất ước muốn đuợc lên học đại học; nhưng tŕnh độ kém (không thấy "tức Tâm tức Phật"), dù có thầy nào( Phật A Di Đà) thuơng anh ta cần cù ,ban đặc ơn cho B lên đại học (văng sanh về Tịnh Độ), anh ta cũng không học nổi, phải trở lại xuống trung học (trần thế) học tiếp cho tới khi đủ tŕnh độ mới được vào đại học; v́ nơi đại học không có sẳn thầy(giáo thọ) kèm bậc trung học cho B như B đă mong đợi.
Cũng vậy muốn sang cỏi Cực lạc, Th́ nơi trần thế phải có sẳn tâm Tịnh độ mới đuợc; chớ đừng mong ước sang đó "sẻ đuợc học tiếp", chỉ là mông tưởng ảo huyền. Tương tự, dù đang ở tại trần thế đă có tâm an lạc thảnh thơi, dù không ước muốn về cỏi Cực lạc,th́ cũng vẩn đuợc xem như đang ở cỏi Cực lạc, v́ sao? v́ Tâm người ấy là cỏi Cực lạc và cỏi ấy nằm ngoài phạm trù không gian và thờii gian. Cực lạc nằm ở Tâm, Phật tại Tâm, chớ không có cỏi Cực lạc nằm ngoài Tâm và có phương huớng rỏ ràng như bạn nghĩ đâu. Ước mong bạn ta dọc kỷ lại kinh Di Đà và các kinh khác để hiểu rỏ Phật chính là bạn và bạn là Phật, Cực lạc trong Tâm bạn; đừng vọng cầu bên ngoài uổng phí thởi gian một kiếp người mà chẳng bao giờ đạt đuợc ước muốn.
Nam mô Tiếp Dẫn đạo sư gia hộ cho bạn được sáng suốt để đọc và hiểu được lời Phật ư Tổ, mới mong thành chánh quả.

3059<--Next   Previous-->3057   View top 40 messages