Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 05:46:01 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi Ca 24
Post No:  3158     Reply to:   3099

CHỨNG ĐẠO CA
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Thi ca 24
Cái Thấy Của Người Chứng Đạo
SỰ LƯ TƯƠNG HỔ

Hán Văn:
Hàng long bát, giải hổ tích
Lưỡng cô kim hoàn minh lịch lịch
Bất thị tiêu h́nh hư sự tŕ
Như Lai bảo trượng thân tung tích.

Dịch nghĩa:
Gậy đuổi cọp, đến nay c̣n chứng tích
Bát thu rồng, của Lục Tổ hảy c̣n lưu
Thấy vật xưa, như gặp lại người xưa
Nh́n kỷ vật, để nhủ ḷng thêm tinh tấn

Cầm tích trượng, tưởng như nắm trong tay chân lư
Tứ diệu đề với thập nhị duyên sinh …
Trượng của Như Lai là biểu tượng của “bần tăng”
Chân đạo sĩ, chớ nên nghĩ: đó là Hư Sự !

3159<--Next   Previous-->3157   View top 40 messages