Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người quang sát         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 07:03:42 2006
Subject:  Phật tánh 3/ban PTDT
Post No:  3214     Reply to:   3200

Gởi bạn PTDT

##Ba.n va^~n chu+a tra? lo*`i ca^u ho?i cu?a to^i. Ba`i tru+o*'c ba.n ba?o Pha^.t ta'nh kho^ng co' sinh die^.t; ba`i na`y ba.n no'i Pha^.t ta'nh tu+` chu'ng ta va` chu+ Pha^.t ma` ra. Va^.y la` co' sinh ro^`i. Tru+o*'c khi tra? lo*`i tie^'p xin ba.n ha~y xa'c nha^.n la` Pha^.t ta'nh co' sinh hay kho^ng dde^? to^i kho?i hoang mang. Ba.n cu~ng no'i ta'nh Pha^.t thi` kha'c ta'nh mi`nh, co`n Pha^.t ta'nh cu?a Pha^.t co kha'c Pha^.t ta'nh cu?a mi`nh kho^ng?
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.##

Đúng ga phải đi từng bước, mà bạn lại nóng nải quá ,tôi đành chiều ư bạn vậy, nhưng không bảo đảm đạt đưọc như ư bạn v́ bạn chưa thựt hành tâm c̣n nóng nải nên không gỏ như thế nào?
Phật tánh từ chúng sanh và chư Phật mà ga và không có sinh diệt. Thấy có sinh tử là chỉ thấy có một phần ngắn ngủi của 1 kiêp người trong ḍng sanh tử của vô kiếp không thể nghĩ bàn, trong khi mồi lần sinh ga chỉ là đổi cái thể sác mới mà thôi, và nếu có diệt th́ bạn tu chi cho mệt, hết kiếp này tiêu hết cả xác hồn gồi, th́ t́m hiểu chi cho mệt.

HT Tịnh Không nói:"Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ th́ sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê th́ chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và Vĩnh Viễn Không Tiêu Diệt. Cho nên nếu bạn hiểu thật rơ cái chân tướng sự thật này, bạn sẽ không sợ chết nữa. Tại sao vậy? Vốn là không có sanh tử. Sanh tử là cái ǵ? Chỉ là thay đổi thân thể, thay đổi hoàn cảnh sinh sống thôi." (http://www.niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm )

Phật tánh của Phật khác với Phật tánh chúng ta. Nếu giống th́ tôi và bạn kiếp này không cần tiếp tục tu nửa,v́ chúng ta đă là 2 vị Phật gồi, vậy mà có đôi lúc lại sem như kẻ thù mới lạ chứ, v́ Phật không có 7 t́nh như chúng ta mà chỉ có tâm Đại bi gộng lớn thương khấp muôn ḷi mà t́nh thương của chúng ta th́ bị g̣ bó trong 1 phạm vi nào đó mà thôi. Thực hành sẻ thấy gỏ, lí thiêt là để vững tâm chớ không giúp ít nhiều trong việc thấy gỏ Phật tánh được.
Khi tôi nói sai bạn cứ chỉ trích đừng e ngại chi cả, để chúng ta cùn bổ túc cho nhau mới tiến bộ chên đựng tu tập được.
Người quang sát

3215<--Next   Previous-->3213   View top 40 messages