Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 12 18:14:25 2006
Subject:  Gui ban Phattu (Post 3368)
Post No:  3371    

##Chà chà, tôi xin có lời khuyên bạn PTDT đừng làm thơ diễu cợt ĐTVBT, e nghiệp báo đến không chịu nổi đâu. Tôi xin kể bạn nghe trước 1975 ở xả Thầp Phó (VL) có 1 thiếu uý trẻ, tài cao, làm thơ hay như bạn vậy, thường tới chùa - miễu , làm thơ dán trên các tượng thần thánh để diễu cợt chơi giống y chang như bạn vậy ! Sau biến cốậu thân 1968, chết trận phơi thây dưới hầm cầu ao cá vồ tại chợ TP, đến 7 ngày mới vớt xác lên được. Ai ở TP(VL) nay hỏi đến đều nhớ tích này.
Tôi kể để bạn rút kinh nghiệm ,nếu giỏi tài làm thơ như bạn thì rất nhiều đề tài để lảm thơ như khuyến tu, tôn giáo, tình cảm...v..v...; chớ đừng diễu cợt thần thánh, tiên phật, e ác lai ác báo đến, than trời không thấu, đang đất bằng bổng hoá cồn dâu, dở sống chết, khổ lắm bạn ơi!##
Ca'm o*n ba.n co' lo*`i khuye^n ca'o. Dia Ta.ng Vu+o*ng Bo^` Ta't la` patron saint cu?a to^i; to^i nie.^m te^n nga`i thu+o*`ng xuye^n. Y' ba`i tho* cu?a to^i la` mi`nh cu+' tha ho^` an hu+o*?ng trong lu.c dda.o, kho^ng ca^`n ddi dda^u vi` lu'c na`o Dia Ta.ng cu~ng co' ma(.t no*i dda^y dde^? ddo^. cho mi`nh (bo^`ng be^' nhu+ me. be' con). Co`n vi. Thie^'u u'y tre? kia vi` nghie^.p chu+o*'ng ne^n dda~ bo? mi`nh vi` da^n to^.c dde^? cho^'ng co^.ng sa?n xa^m la(ng. Xin Pha^.t Di Da` tie^'p da^~n hu+o*ng linh cu?a Thie^'u u'y ve^` mie^`n cu+.c la.c - ADDP.
Namo^ Dia Tang Vu+ong Bo^` Ta't

3372<--Next   Previous-->3370   View top 40 messages