Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  tam kien co         Reply   Post Message
Date: Sun Jan 8 01:25:10 2006
Subject:  Chung Dao Ca - Thi ca 1
Post No:  2547    

CHỨNG ĐẠO CA - Thi Ca 1
Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư

Hán Văn:

Quân Bất Kiến!
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
Vô minh thực tánh tức Phật tánh
Ảo hóa không thân tức Pháp thân
Pháp thân giác liễu vô nhất vật
Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật
Ngũ uẩn phù hư không khứ lai
Tam độc thủy bào hư xuất một.

Dịch nghĩa:

Ai có biết!
* Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo
Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân
Tánh của vô minh và Phật tánh không hai
Phật tánh ấy! chính là thật tánh của vô minh đấy!
* Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy
Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân
Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng
Thân ảo hóa tựa sóng ṃi lao xao trên mặt nước.
* Nhận thức rơ hai thân pháp hóa
Chợt tỉnh ra rằng: "vạn pháp giai không"
Tánh thiên chân là thật tánh của ḿnh
Ḿnh là Phật vốn là thiên chân Phật.
* Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán
Hợp rồi tan trong vũ trụ bao la
Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng
Nó hiện hữu với thời gian vô tận.
* Gọi tam độc thực tánh không hề độc
Ví như bọt bèo, sanh diệt huyễn hư
Hễ u mê th́ tam độc hoành hành
Bằng tỉnh thức, không sao t́m được chúng.

2548<--Next   Previous-->2546   View top 40 messages