Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Ðăng         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 17 22:46:11 2006
Subject:  Kính Gởi Ðạo Hữu Phúc Sơn
Post No:  2673    

Càng đàm đạo với qúi đạo hữu khác. Minh Ðăng Thấy đạo hữu có nhiều tiến bộ trong Phật Pháp. Ðạo hữu đã có nhiều tiến bộ trong việt Phá Tà Hiển Chánh. Riêng về mặt lý luận, Ðạo hữu đã có nhiều nhận xét rất là sắc bén và đứng đắn.
Nam Mô A Di Ðà Phật.
MD.

2674<--Next   Previous-->2672   View top 40 messages