Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue May 30 11:08:33 2006
Subject:  Tỳ Ni Nhật Dụng / bạn Thiền Sinh
Post No:  3057     Reply to:   3054

http://www.langmai.org/PhapMon/PagesPmon/ThiKe1.htm

Cám ơn bạn Thiền Sinh đã có công cho tôi xem những bài thơ này.
Ðấy là những bản phỏng dịch của các bài kệ trong bộ Tỳ Ni Nhật Dụng, mà chư Lịch Ðại Tổ Sư đã truyền lại cho chúng ta. Chư Tăng Ni đều phải học, các thiện tín đều nên biết.

3058<--Next   Previous-->3056   View top 40 messages