Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jul 13 09:16:00 2006
Subject:  Tịnh Ðộ Chân Tông & Tịnh Ðộ Tông / bạn Tu.c Tu+?
Post No:  3289     Reply to:   3288

##To^i tha^'y Ti.nh ddo^. Nha^.t Ba?n va` Vie^.t Nam gio^'ng nhau tre^n ly' thuye^'t, co`n ve^` thu+.c ha`nh thi` to^i kho^ng ro~. Ba.n nghi~ sao?##

Trên lý thuyết mà đã giống, thì thực hành cũng phải tương đồng. Mà muốn không tương đồng thì cũng không được. Chỉ có 5 kinh và 1 Phật hiệu, thì làm sao mà khác cho nổi???
Pháp Nhiên Thượng Nhân (Honen Shonin) là thầy của Thân Loan Thượng Nhân (Shinran Shonin). Cả 2 thầy trò, kẻ trước người sau, tu ở trên Tỷ Duệ Sơn (Mount Hiei) với Thiên Thai Tông. Ngồi rách cả chục cái bồ đoàn, rồi mới phát giác ra rằng: mình không thể nào giác ngộ được với pháp môn này. Cả 2 cụ mới quy hướng đức Vô Lượng Thọ Phật.
Bạn Tu.c Tu+? ráng đọc cái website mà tôi cho thì biết.
Sau đó, vì Thiên Thai Tông rất mạnh và có uy thế trong triều đình, nên khi thấy ngài Thân Loan "cải" đạo, sang Tịnh Tông, triều đình lột tăng tịch của ngài Thân Loan, và đầy đi xa.
Khi ở nơi đầy ải, ngài tự nghĩ, mình không còn là tăng, mà mình cũng chẳng phải tục, nên ngài lấy vợ, có gia đình, vân vân. Sau đó ngài cũng lại phát giác ra rằng, kẻ tục cũng như người tăng, đều được nhiếp về Cực Lạc cả. Vì thế, hậu duệ, đệ tử, đồ tôn của Ngài đều là những vị lãnh đạo môn phái có gia đình cả.

Bạn Tu.c Tu+? cũng nên vào website của Tịnh Ðộ Chân Tông
http://www.buddhistchurchesofamerica.com/
xem cho mà biết.
Người Á Ðông mình thì cho đấy là lai căng, nhưng người Nhật họ pha chế, kim cổ giao duyên, đông tây hòa hợp, không thấy trục trặc gì cả. Kinh kệ tụng niệm thì thuần túy Phật Giáo, thuần túy Tịnh Tông. Nhưng lối lễ bái, giai cấp trong giáo đoàn, thì chịu ảnh hưởng Tây Phương.

3290<--Next   Previous-->3288   View top 40 messages