Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 08:35:31 2005
Subject:  Giải Ðáp
Post No:  1936     Reply to:   1932

##1- "Không thể thành Phật "và "không muốn thành Phật "khác nhau như thế nào?##

Cái gương bị bám bụi bậm bùn đất, trông như miếng gạch thẻ xây nhà. Cái gương không muốn trở nên trong sáng, nên nó không cho ai chùi rửa nó. Nó có khả năng trở thành trong sáng, nhưng nó không muốn trở nên trong sáng.
Miếng gạch thẻ, dù có lau chùi mài rũa cách nào đi nữa, cũng không trong sáng như tấm gương được. Bóng láng thì có, nhưng sáng, phản chiếu như gương, thì nhất định không được. Miếng gạch không thể trở nên trong sáng được.

##2-V́ tôi "không muốn hoặc không thể" thành Phật ,rồi muốn cho người khác cũng giống như tôi th́ đuợc "tội /phước" ǵ theo luật nhân quả?##

Một người thành Phật trong tương lai, sẽ thuyết pháp độ cho vô lượng hữu tình. Cản trở một người thành Phật trong tương lai, tức là cướp đi cái bè cứu độ của vô lượng hữu tình kia. Cản 1 mà tội cả trăm nghìn triệu tỷ.

##3-Không cần tu ǵ hết vẫn đuợc Bồ Tát độ cho vui huởng trong lục đao là pháp môn tên ǵ? Tổ sáng lập tên ǵ? thời nào? ##

Ngu tôi chưa bao giờ nghe tới pháp môn nào mà như thế cả.

Nếu bạn không có thời giờ xem kinh, hay là xem lại những post trước, thì tôi lại xin trích dẫn kinh Ðịa Tạng cho bạn xem.
Ðây là phẩm 13 "DẶN DÒ CỨU ÐỘ NHƠN THIÊN"

"Trong đời sau, như có hàng Trời, Người cùng thiện nam, thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phập-pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất."

Phải làm chút ít căn lành gì, để có cái nhân. Nhân tốt thì hưởng quả tốt. Bồ Tát mới nương theo cái nhân tốt kia mà làm cho cái quả tốt kia tốt hơn nữa. Nói theo chemistry, thì Bồ Tát là catalyst, làm cho cái reaction mau hơn, chứ không đổi được cái reaction. Nói theo nhà nông, thì Bồ Tát như đồ bón, làm cho quả cam ra mau, chứ không làm cho hột nho ra quả cam được.
Có làm nhân tốt, thì Bồ Tát mới giúp cho được quả tốt.

"Lại vầy nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kệ kinh điển đại thừa. "

Nếu ngày thường không tụng kinh trì chú niệm Phật, thì khi tới cửa hỏa lò, hơi nóng phừng phực, sẽ không thể nào nhớ một tên Phật hay một câu kinh chú để mà xướng lên được.

"Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ nữ nào, đối với trong Phật-pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển'."

Bồ Tát chỉ có thể dùng phương tiện để làm thức tỉnh tội nhân kia được thôi. Họ thức tỉnh, họ hồi tâm, thì sự hối cải sẽ làm động cơ cứu người ta. Chứ Bồ Tát không thể khơi khơi cứu người tội kia được. Khi xưa Tần Cối bị xử trảm giam hậu (xử tử sau khi bị giam tù). Có vị tăng là hóa thân của đức Ðịa Tạng, vào ngục, nói rằng: ông đọc to lên được chữ trong lòng bàn tay tôi, thì tôi cứu ông được. Mới xoè bàn tay ra, thì trong bàn tay có chữ "Phật". Tần Cối biết là chữ gì, nhưng tính kiêu căng, nên nói: ta đỗ tiến sĩ, làm quan tới tể tướng, không chữ gì mà không biết cả, xá gì cái chữ cỏn con này, ta không thèm đọc. Thế là không có phương tiện nào mà cứu nổi.

Bạn kia bị kẹt ở cái chữ "độ". Chữ "độ" là đưa qua sông, đưa ra khỏi.
Bồ Tát nói rõ ràng: "con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử"
Ra khỏi đường sinh tử. Ðường sinh tử = luân hồi. Ở đâu có luân hồi? Ở trong ba cõi, dục, sắc và vô sắc. Ai trong ba cõi? Giời, người, a tu la, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh.
Vì thế: ra khỏi sinh tử là ra khỏi luân hồi, ra khỏi luân hồi là ra khỏi ba cõi, ra khỏi ba cõi là ra khỏi lục đạo.
Bạn kia hiểu sao mà nói là Bồ Tát cứ khuyên mình ở trong lục đạo đi, rồi Ngài sẽ cứu, thì có bố tôi cũng không hiểu nổi nữa.

1937<--Next   Previous-->1935   View top 40 messages