Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sat Jan 21 20:10:16 2006
Subject:  Phat/ban MPT
Post No:  2591     Reply to:   2587

## Ne^'u sau na`y Pha^.t Di La(.c ddu+'ng tru+o*'c ma(.t to^i thi` to^i bie^'t ngay##
Ý của bạn muốn nói là chỉ cần đứng trước Phật Di Lặc là bạn biết ngay à? Vậy thì hình tướng của Phật Di Lặc như thế nào?
## To^i cu~ng cha('c cha('n la` ne^'u Pha^.t Di La(.c ddu+'ng tru+o*'c ma(.t ba.n thi` ba.n cu~ng se~ bie^'t ##
Thưa không, tôi sẽ không biết được người đó là Phật bằng cách chỉ nhìn vào hình dáng. Tôi sẽ không dựa vào 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp mà kết luận là người đó là Phật. Tôi cần phải nói chuyện với người đó.

##Ca'i su+. kie^.n tha^'y Pha^.t cu~ng dda^u co' la., ca'c Nga`i Xa lo*.i pha^'t, Mu.c kie^`n lie^n, Ma ha ca die^'p, Ananda,... tha^'y Pha^.t Thi'ch Ca thi` ho. bie^'t ngay. ##

Có phải ý của bạn muốn nói là bạn đã tu được quả A la hán hay là trình độ giác ngộ của bạn đã ngang ngữa với Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma ha Ca Diếp, Ananda, Ầ nên chỉ cần thấy Phật là bạn biết ngay có phải không?

2592<--Next   Previous-->2590   View top 40 messages