Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đăng         Reply   Post Message
Date: Wed Mar 29 02:42:43 2006
Subject:  Cách đánh tiếng Việt.
Post No:  2874    

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thứa Qúi Đạo Hữu.
Để bỏ dấu vào diễn dàn nay, Các đạo hữu thấy hàng chữ "Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây" . Đạo hữu click vào chữ "đây" link. Cái Linh này chỉ cho bạn các sử dụng VPS key. Sau đó bạn download software key and install trong computer của bạn.
Có 2 cách để đánh tiếng việt vào diễn đàn này bằng VPS key.
1/ Đạo Hữu có thể đánh tiếng việt trực tiếp vào diễn đàn với VPS Keys.

2/ Bạn có thể đánh tiếng việt trong Ms word dưới dạng Unicode. Sau đó đạo hữu có thể Cut những paragraphs trong word document và past vào trong diễn đàn này.

Đây là cách thức Minh Đăng sử dụng để đánh tiếng việt vào trong diễn đàn này. Mong rằng dem lại cho qúi đạo hữu nhiều điều lợi ích.

Minh Đăng.

2875<--Next   Previous-->2873   View top 40 messages