Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  An Nam         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 26 17:01:26 2005
Subject:  Gởi Chường môn phái Hoa Sơn
Post No:  2075     Reply to:   2073

Gởi Chường môn phái Hoa Sơn,
Tên học tṛ cuả giáo chủ là PTDT(my lai Reader) đưọc ngài cho xuống núi để hoằng hoá và xiển dương môn phái Hoa Sơn.
Không ngờ v́ tánh hung hăng ngu dốt, hắn đă làm nhục thanh thanh cuả ngài trên chốn vơ lâm.
Nhớ năm trước, có 2 vi Sư phụ là Đại sư Bất tài (TL) với Hàng ma giản và Đạo trưởng Bất Trí (KD) với Trảm ma kiếm hợp cùng Giáo chủ Toàn chân với công phu Nhất dương chỉ gia truyền và quần hùng 2 đạo hắc bạch, lập "Hàng Ma Trận" đánh cho PTDT cùng đồng bọn chạy vắt gị lên cổ!!. V́ bản tính nhân từ cuả người tu, nên 2 vị Sư phụ đă ra lệnh quần hùng buông tha hắn!.
Gần đây quần hùng phát hiện có tên đại đaọ bịt mặt với tên là " mỹ lai Reader" ban đêm hoá trang đi làm những chuyện đại nghịch bất đaọ và chẳng may để lộ tung tích ,nên quần hùng biết hắn là học tṛ củ cuả ngài là "Tả sứ Hộ pháp PTDT" năm xưa.
Nay thông baó ngài sớm thâu hồi hắn về dạy dỗ lại, để lâu ngày e di họa đến phái Hoa Sơn cuả Nhạc bất Quần.
An Nam
Tiểu thí chủ cuà NBQ.

2076<--Next   Previous-->2074   View top 40 messages