Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 18:29:47 2006
Subject:  Trước và Sau
Post No:  2655     Reply to:   2649

##Nhu+ va^.y thi` kinh Di DDa` kho^ng pha?i do Ananda no'i la.i ma`la` nguoi kha'c no'i.##

Đúng. Ngài A Nan trùng tuyên tạng Nguyên Thủy. Còn tạng Đại thừa thì người khác trùng tuyên.

##Ho*n nu+~a la`m sao ba.n bie^'t la` chu'ng sanh lu'c ddo' chi? co' the^? ha^'p thu. Tie^?u thu+`a ma` tho^i.##

Thì rõ ràng đây rồi còn gì:
"Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy các sư cô đã tu với mục đích để đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử."
Chỉ tới quả A La Hán thôi, chứ không cao hơn nữa.
Ngoài ra, khi kết tập kinh điển, Trưởng Lão Xá Lợi Phất không cho ngài A Nan dự phần lúc đầu, vì lúc đầu, ngài A Nan chưa chứng A La Hán quả. Xem thế, thì suy ra là, lúc bấy giờ, các ngài chỉ đạt tới quả vị A La Hán mà thôi.

##Ta.i sao Tie^?u thu+`a la` ddi ma` DDa.i thu+`a la` cha.y. ##

Thì tôi ví von Tiểu Thừa như cấp sơ đẳng, Đại Thừa như cấp cao đẳng, ấy mà.

##Ne^'u Pha^.t thuye^'t DDa.i thu+`a tru+o*'c, thi`ta.i sao la.i xua^'t hie^.n sau##

Tôi đã trình bày rồi. Khi nào thời thế căn cơ thuận tiện, thì chư Bồ Tát, chư Tổ mới đem giáo lý Đại Thừa ra mà thuyết giảng. Chúng sinh phải học Tiểu Thừa Giáo cho có căn bản, rồi mới dần dần hấp thụ Đại Thừa Giáo. Kinh Pháp Hoa có giảng rất rõ về vấn đề này.

2656<--Next   Previous-->2654   View top 40 messages