Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Mar 21 09:26:35 2006
Subject:  Kiến Tánh / bạn XTH
Post No:  2832     Reply to:   2828

##vi` ke? dda~ tu dda.t kie^'n Ta'nh ro^`i thi` dda^u co`n o*? trong lua^n ho^`i nu*~a, va` luo^n so^'ng trong an nhie^n, tu*. ta.i, co*' sao la.i co`n ca^`u va~ng sanh the^m 1 la^`n nu*~a la`m chi cho phu*'c ta.p va^.y ? ##

Kiến tánh thì hết luân hồi thật đấy, nhưng chỉ là A La Hán đoạn luân hồi thôi, chứ chưa phải là đã thành Phật.
Chưa thành Phật, thì từ hạng Bồ Tát giở xuống chín cõi kia, đều nên gần Phật để tu.
Tôi xin nhắc: "nên" gần Phật.
Vị nào không cần không muốn không thèm gần Phật thì cứ tự do ở đâu tu đấy cho khỏi phức tạp.

Nếu mà bạn cho rằng kiến tánh = thành Phật, thì tôi đồng ý là không cần vãng sinh sang cõi Cực Lạc nữa, vì người kiến tánh thành Phật kia đã an trụ ở trong cõi Tịnh Ðộ của chính họ rồi. Và họ cũng nên làm như chư Phật khác, là: ở nơi cõi nước của các Ngài, thuyết lời thành thực, ngợi khen kinh Di Ðà và pháp môn Tịnh Ðộ.

2833<--Next   Previous-->2831   View top 40 messages