Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PhatDuc         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 22:51:20 2005
Subject:  Gui ban Kho^ng Do^.ng - Post 2165
Post No:  2167    

## Gởi bạn Ẩn danh,
Phái Không Động xin có câu hỏi với bạn Ẩn danh, mong bạn giải thích dùm:
1- Nhất tâm bất loạn và chánh niệm có giống nhau không?
2-Nếu giống th́ chúng tôi thấy tu Tịnh dễ đạt nhất tâm bất loạn hơn, v́ nó có lập chương tŕnh tu luyện hẳn hoi, và "có công mài sắt có ngày nên kim". C̣n tu thiền th́ nói mông lung quá, chẳng có chương tŕnh ǵ cả, biết bao giờ mới được chánh niệm hoặc thấy tánh.
Ư bạn nghĩ sao??
Dù không muốn trả lời xin bạn cũng hồi baó cho chúng tôi rỏ.
Xin cám ơn trước.
Không Động. ##

Thie^`n va` Ti.nh dde^`u co' he^. tho^'ng tu ho.c ha(?n ho`i. Kho^ng co' gi` la` mo^ng lung ca? Trong ca^u ho?i thu+' hai ba.n no'i tu Ti.nh de^~ ddoa.t nha^'t ta^m ba^'t loa.n (NTBL) ho*n, nhu+ va^.y ba.n bie^'t nha^'t ta^m ba^'t loa.n (NTBL) la` gi`, thi` ta.i sao ba.n la.i ho?i ca^u thu+' nha^'t. Ne^'u ba.n bie^'t NTBL thi` ba.n pha?i bie^'t la` no' co' gio^'ng cha'nh nie^.m hay kho^ng cho*'.

2168<--Next   Previous-->2166   View top 40 messages