Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Robot         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 27 21:40:17 2006
Subject:  Cười lên đi, PS.
Post No:  2711     Reply to:   2710


Gui PS,
Xin bạn cứ cười vì Robot ta vô niệm nên không giận
Nhưng đừng cho bể bụng vì vắng bạn ai làm vui diễn đàn này.
Hơn nửa bể bụng lở chết Robot tôi phải tốn tiền điếu tang
Cứ cười đi bạn hửu, nhưng mà phải hiểu Phật pháp
Nếu không đến ngày 30 tháng chạp, phải khóc thì đã trể
Cứ phê bình để học hỏi, nhưng không giữ chấp kiến
Khi Robot ta có dịp vào Internet thì sẻ trao đổi với bạn
Anh chàng Đạt đa có đầu mà cứ bảo không
Ôm đầu chạy vòng không biết
Cứ cười đi bạn hửu, nhưng đừng cho bể bụng chết
Phải chừa thân này để học đạo nữa nhé
Cười lên đi, Cười lên đi,

2712<--Next   Previous-->2710   View top 40 messages