Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 22 19:29:31 2005
Subject:  Goi Reader
Post No:  2021     Reply to:   2020

Ui cha, chỉ nói khác ư có chút xíu mà đă nổi giận rồi, c̣n đổi tên xổ tiếng Anh chửi nưaaaaảa!!!. Nhưng tôi có hiểu bạn nói ǵ đâu? nếu giă sữ bạn làm thầy tăng đi giảng đạo kiểu này chắc tôi không dám đi nghe bạn giảng pháp đâu. Tu mà dữ quá vậy???? Biết bao giờ mới thành phật. Đă chấp nhận qui ước tranh luận rồi, nữa chừng đổi ư không xin lỗi mà c̣n chữi người ta nữa. Ui cha! ui cha.
Cầu nguyện chư Phật pḥ hộ cho bạn được Minh Tâm Kiến Tánh quả là Tây Phuơng.
Phước Lộc

2022<--Next   Previous-->2020   View top 40 messages