Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 4 07:00:21 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3328     Reply to:   3327

##"Tâm không duyên ảnh, nhưng không ǵ chẳng đủ. V́ thế, cơi Cực Lạc cách xa mười vạn ức cơi Phật thật sự ở trong tâm. " ##

Câu trên quá rơ nghĩa, đúng y như trong các kinh Phật đă nói là " Vạn pháp duy tâm"; đọc qua liền hiểu không cần phải suy nghĩ ǵ cả--> tất cả các cảnh các cỏi, dù cỏi Phật cũng thế, nếu nằm ngoài tâm và có h́nh tướng đều không có thực, hoặc là chư Phật đặt tạm ra để giáo hoá chúng sanh trong giai đoạn nào đó mà thôi. Thí dụ như xe dê, xe trâu... Phật dùng để dụ các con ra khỏi nhà lửa (Pháp Hoa)
Thử đặt giả thuyết :nếu có cảnh giới Phật có h́nh tướng tồn tại bất biến ngoài Tâm, th́ những lời Phật dạy xưa nay thành ra "đầu voi đuôi chuột "hay sao?
TK

3329<--Next   Previous-->3327   View top 40 messages