Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Jun 23 22:57:15 2006
Subject:  Gui ban Ti'n Nu+~ / Post 3229
Post No:  3232    

## Nếu bạn không biết PT có hay không, th́ cần ǵ phải hỏi nhiều về nó cho phiền phức cho bản thân bạn. Cái ḿnh biết ḿnh hỏi, nhiều khi c̣n bị hố, hà huống ǵ cái không biết mà dặt câu hỏi, th́ dể bị sai lầm gây ác cảm, thay v́ để th́ giờ đó để hỏi nhiều cái khác có ích hơn cho bạn. ##
Tha^.t su+. thi` to^i cha? muo^'n ho?i la`m gi` vi` chu+a co' ai chu+'ng minh dduoc la` co' Pha^.t ta'nh. Nga`y xu+a ba.n XTH co^' ga('ng, came close, nhu+ng cu~ng chu+a chu+'ng minh dduoc. Nguoi kho^ng bie^'t va^~n ho?i dduoc chu+', ne^'u phie^`n ha` thi` to^i chi.u chu+' dda^u co' ba('t ai chi.u. Nguoi kho^ng bie^'t mo*'i ca^`n ho?i, co`n ne^'u bie^'t thi` ho?i la`m chi. To^i chu+a co' chu+?i bo*'i ai tre^n die^~n dda`n na`y.

## Đây là câu mâu thuẩn với câu trên bạn viết, bạn bảo là không biết PT có hay không ,nay lại bảo người khác không chứng minh được PT, ḿnh đả không biết rồi, làm sao ḿnh biết người khác không chứng minh được; bạn có thấy cái "tiền hậu bất nhất" của bạn chưa chỉ "trong ṿng 2 câu" nói thôi;( nếu nói nhiều hơn nửa th́ càng sai lầm lớn hơn) nên khó mà trách người khác hiểu lầm bạn được!!!!!!!. ##
Ta.i vi` chu+a ai chu+'ng minh dduoc cho ne^n to^i mo*'i kho^ng bie^'t; co`n ne^'u ho. chu+'ng minh dduoc thi` to^i dda~ bie^'t ro^`i.

## Đúng ra câu này bạn phài thêm là cái "source" trên từ đâu có? ở Thầy nào? Kinh ǵ? ...vv..,người ta mới tin là không phài bạn tuỳ tiện đặt ra, và nếu không đúng th́ người tu PG nguyên thuỷ sẻ có ác cảm với bạn đấy, thấy chưa? Nếu có dẫn chứng cái source rỏ ràng, dầu sai, cũng không ai ghét bạn. Nếu đây là ngoài đời thật th́ bạn eo sèo rồi đó!!!!!!!!!.##
Ba.n cu+' ho?i chu`a Nguye^n Thu?y na`o ba.n muo^'n.

##Bạn sai điểm này khá nghiêm trọng, ḿnh tin là có PT, lên diển đàn này nếu có Phật tử thắc mắc hỏi, ḿnh có trách nhiêm phải chứng minh điều ḿnh nói là đúng , ấy mới gọi là tranh luận PP chớ...##
To^i mo*`i ba.n chu+'ng minh. Pha^.t ta'nh la` gi`, tu+` dda^u ma` ra, to^i co' Pha^.t ta'nh kho^ng, chi? cho to^i no' o*? dda^u?

## Không cần chứng minh chỉ cần tin không( rồi bắt người khác làm theo cái ư kiến vô lư này) như bạn nói, người khác sẻ nghỉ bạn là:
1-Tên độc tài.
2-Tên ngu dốt, ăn nói lung tung không có bằng cớ mà củng lên "vơ đài" tránh sao khỏi bị tổn thương?
3-Tên phá rối v́ ganh ghét, v́ ḿnh nói năng không có chứng cớ ǵ cả, bắt buộc người ta phải nghi ḿnh là 1 trong 3 loại trên, hay là tất cả.##
Nam Mo^ A Di Da` Pha^.t

PTDT
Nam Mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't.

3233<--Next   Previous-->3231   View top 40 messages