Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nghi Va^'n         Reply   Post Message
Date: Mon Mar 27 13:16:16 2006
Subject:  Gui ban Minh Dang
Post No:  2859    

Ba.n vie^'t cho ba.n Pha`m Phu, "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thưa Đạo hữu Phàm Phu.
"Ta không cầu thành Phật
Phật cũng chẳng cầu thành ta
Ta là Phật
Phật là ta. "

Đọc những câu trên, bạn là Phật đă thành và bạn là Phật sẽ thành. Kiếp đầu tiên của bạn là Phật. ...."
La`m sao ba.n da'm cam ddoan la` chu'ng sanh se~ tha`nh Pha^.t. Xin ba.n da^~n chu+'ng. To^i kho^ng pha?i la` Pha^.t tu+? Ti.nh ddo^., nhu+ng to^i tha^'y ngoa`i pha'p mo^n nie^.m Pha^.t Di DDa` thi` kho^ng co' pha'p mo^m na`o guarantee la` chu'ng sanh se~ tha`nh Pha^.t.

2860<--Next   Previous-->2858   View top 40 messages