Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Mar 30 11:10:59 2006
Subject:  Thống Khoái !!! / bạn Nghi Va^'n
Post No:  2883     Reply to:   2876

Thật là thống khoái!!! Cái diễn đàn này thật là tuyệt! Thượng vàng hạ cám, vàng thau ngọc đá, sĩ nông công thương, đủ loại...
Một bạn thì nhất định chỉ có 83999 pháp môn thôi, còn một bạn thì khăng khăng là chỉ có 1 pháp môn duy nhất thôi.

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Bạn Nghi Va^'n à, tôi có duyên với Tịnh Ðộ, nên xin đem Tịnh Ðộ ra mà dụ dỗ bạn. Bạn mà nghe xuôi lỗ tai thì xin lên đường thực hành ngay, không xuôi thì có chán vạn lối tu khác.

Tịnh Ðộ thì quả tình guarantee 100% thật. Dễ hiểu thôi, gần đèn thì sáng, niệm Phật thì theo Phật, niệm Ma thì theo Ma, niệm gì thì theo nấy.
Tu bất cứ môn nào, cũng phải tự mình gắng sức từ A tới Z, không có một trợ lực nào cả.
Tu Tịnh Ðộ thì mình cũng phải gắng sức từ A tới Z, nhưng song song với công sức của mình, còn có bản nguyện và sự tiếp dẫn của Phật A Di Ðà.
Nếu cho rằng mình mong cầu tiếp dẫn là vọng ngoại, thì tại sao Phật lại phát những lời nguyện như thế?
Phải nhớ rằng: vãng sinh Cực Lạc là chỉ để đi tới một môi trường thuận lợi hơn cho sự tu hành, chứ việc tu hành vẫn là phần và trách nhiệm của mình.
Ðến ngay các pháp thân Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm còn được đức Phổ Hiền khuyến dụ rằng: nên cầu vãng sinh Cực Lạc, để gần Phật và chư thượng thiện nhân, để mau thành Phật; thì chúng ta mà có cầu sinh Cực Lạc, cũng không phải là một hành động ỷ lại và đáng xấu hổ, mà chính là một hành động nên và phải làm.
Xin nhấn mạnh 2 chữ "khuyến dụ". Ðây không phải là "bắt buộc" phải vãng sinh. Chỉ khuyên thôi. Vị nào không có duyên với Cực Lạc, vị nào nghĩ mình tu ở bản quốc bản địa cũng được rồi, thì không cần cầu vãng sinh là đúng.
Mình không có duyên, mình không cần, hay thậm chí mình không tin, thì mình cũng nên để yên cho người khác tin theo và thực hành.
Phủ bác rằng Tịnh Ðộ Cực Lạc không có thật, niệm Phật không vãng sinh, vì mình không có duyên và không tin, thì là quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, nếu có ai vì sự phủ bác đó, mà cũng lỡ a dua tin theo, để mất lợi ích lớn, thì mình chắc phải mang tội ám pháp, dẫn người ta vào nẻo tối. Xin thận trọng.

Nếu bạn Nghi Va^'n đã có lòng tin rằng Tịnh Ðộ chắc chắn sẽ giúp bạn thành Phật, thì bạn nên cất bước ngay. Bạn có nói là bạn chưa hạ thủ, là vì còn muốn tham cứu thêm các pháp môn khác.
Thưa bạn, niệm một câu Di Ðà đã là bao trùm cả Thiền, Giáo, Mật, Luật rồi. Ðức Di Ðà là Pháp Giới Tạng Thân, niệm Ngài tức là niệm 10 phương 3 đời chư Phật.
Ðức Di Ðà tạo dựng cõi Cực Lạc với một mục đích duy nhất là tạo một môi trường lý tưởng cho chúng sinh có nơi nương tựa để tu hành.
Theo như quyển A Di Ðà Sớ Sao của tổ Vân Thê:
Sau khi ngài A Nan thưa hỏi, thì Phật nói kinh Vô Lượng Thọ. Khi bà Vi Ðề Hy than khóc, thì Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Tuy nhiên, cách tu trong 2 kinh trên còn thuộc về thượng, trung căn. Phật lại vận đại bi tâm, mà thuyết kinh A Di Ðà. Không ai thưa thỉnh, mà Phật tự ý thuyết ra. Ðấy là do lòng đại từ bi, muốn phòng ngừa bệnh luân hồi sinh tử cho chúng sinh, nên Ngài mới giới thiệu pháp môn Tịnh Ðộ trì danh hiệu Phật.
Xem đó, chúng ta nên hiểu rằng Phật tìm trăm mưu nghìn kế, để giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi.
Nếu bạn muốn biết thêm thì có 2 websites: Niệm Phật Viên Thông và Di Ðà Nguyện Hải.

2884<--Next   Previous-->2882   View top 40 messages