Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  PTDT         Reply   Post Message
Date: Fri Aug 28 07:10:35 2009
Subject:  Gui ban XTH / Post 3907
Post No:  3908    

##PS : Bạn chỉ có thể trình bày cái ngọn, chứ bạn không thể trình bày cái gốc, chú lực dùng công năng gì mà chi phối hành giả và môi trường, what is the exact mechanism of mantric power on the individual and the environment? Bạn hoàn toàn không biết vì bạn không hiểu chú ngữ nói cái chị

XTH : Bạn không cần hiểu Chú Ngữ mà chỉ cần hiểu căn-bản của lý nhân-duyên, hiểu được câu nói của TS Thích-Nhất-Hạnh : "Người nào nhìn 1 cái bàn mà thấy cả vũ-trụ thì người đó thấy được đạo ", thì bạn sẽ giải-đáp được tận gốc câu hỏi trên của bạn . Tiếc thay bạn đã không chịu học củ a Thầy chỉ vì những đố-kỵ không đâu, mà lại dành quá nhiều công-phu để nghiên-cứu biện-luận cho cái thế-giới TPCL với ba chữ Tín-Nguyê.n-Ha.nh , trong đó chữ "Hạnh" tương-đối thực-tế nhất, đáng quý nhất, thì lại bị bạn cho là kém quan-trọng hơn 2 chữ Tín -Nguyện, "Tín" caí gì, có cơ-sở vững-chắc để tín không ? "Nguyện" cái gì, có nguyện thực-tế giúp được ai chưa ? ##
To^i tu+o*?ng Thie^`n da^.y cho mi`nh ddi ti`m ca'i true nature ma` ho^m nay la.i nghe ba.n no'i kha'c. Theo to^i ddu+o*.c hie^?u, Người nào nhìn 1 cái bàn mà thấy ca'i ba`n thì người đó mo*'i thấy được đạo chu+'. Kho^ng bie^'t to^i co' hie^?u la^`m kho^ng? Ba.n la` expert ve^`tha^`n chu', xin cho to^i ho?i: ne^'u to^i ddo.c "Ohm Jambala Jalendhraye Soha" cu?a Yellow Jambala thi` to^i co' tru'ng so^'egaillion kho^ng? Die^~u ti' xi'u, xin ba.n ddu+`ng gia^.n. u+`ng ba.n bo? ddu+o*.c ru+o*.u che`.
Nam mo^ Dia Tang Vu+o*ng Bo^` Ta't

3909<--Next   Previous-->3907   View top 40 messages