Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Aug 25 14:17:16 2009
Subject:  Hồi hướng văng sinh TPCL / bạn XTH
Post No:  3895     Reply to:   3880

##mà chưa được văng sanh TPCL th́ tức là họ c̣n ở trong luân-hồi lục lộ, v́ vậy cũng có thể họ vẫn đang là cha, mẹ, hoặc đang là anh, chị, em của chúng ta trong kiếp này, và đang sinh-hoạt b́nh thường,##

Trong lục đạo, chưa chắc ǵ họ có thân nguời, chưa chắc ǵ họ đang sống, điều này tôi nghĩ không cần phải dài gịng, bạn XTH chắc phải hiểu rồi.
Thứ nh́, hơn một ngày không ở, kém một ngày không đi. Chưa tới ngày giờ, không thể nào gọi Phật như gọi taxi tới đón được cả, mà Phật cũng không tới đón, nếu không gọi lấy hẹn trước.
Thứ ba, nếu bạn chịu khó t́m hiểu những bài hồi hướng phát nguyện, th́ có nói: cầu cho cha mẹ anh em nhiều đời, sống th́ phúc thọ tăng long, chết th́ được văng sinh Lạc Quốc.
Thứ tư, trong chúng ta đây, ai nấy cũng đều biết rằng, ai tu nấy chứng, không thể nào tu dùm, xin dùm hay niệm Phật dùm được. V́ thế lời cầu nguyện trên đây chỉ có nghĩa là mong cầu người kia sớm phát tâm rộng lớn, sớm gập thiện duyên, để niệm Phật cầu văng sinh, chứ không có nghĩa là xin dùm cho người kia.
Song song với điều trên, cái việc trợ niệm khi hấp hối, và hộ niệm khi đă mất, cũng có công dụng đại loại như thế. Nhắc nhở và giúp người kia, thần thức kia, nhớ nghĩ Phật, và niệm Phật cầu văng sinh. Khi đó, người trợ niệm/hộ niệm kia đang làm công việc của một người sport coach, có nhiệm vụ chỉ bày khuyến khích cầu thủ, nhưng cầu thủ có làm nên cơm cháo ǵ hay không th́ hoàn toàn là công việc người cầu thủ.
Lẽ tất nhiên, người không tin như bạn XTH th́ cũng OK, bạn không tin và không muốn văng sinh th́ cũng không ăn thua ǵ cả. Dăm ba hôm nay tôi nghỉ hè, rảnh rỗi không việc ǵ, nên vào đây cùng các bạn tán ngẫu. Ai nghe mà có ích th́ xài, ai nghe vô ích th́ hit delete button, huề.

3896<--Next   Previous-->3894   View top 40 messages