Ðể  bỏ dấu tiếng việt trên diển dàn nầy.  Xin qúi vị theo phương pháp sau đây.


  1. Down load VPS Keys software ?
  2. Down load Unicode Fonts ?

Down Load VPS Keys Software 

  1. Download from www.chuavietnam.com  VpsWin42_rc2b.exe
  2. Downlad from vps.org  
  3. Install VpsWin42_rc2b.exe to your computer.
Back to Top

DownLoad Unicode Fonts

  1. Courier :   at vps.org
  2. Tahoma:  At  vps.org
  3. Times :    At  vps.org
  4. Verdana: At  vps.org
Back to Top

 

UNICODE links

Những trang sau đây dùng để kham khảo về unicode.   

1. How to create Vietnamese Unicode documents. http://www.tti-us.com/uvn/unicode.html

2. Hội Chuyên gia Việt Nam : http://www.vps.org

 

Nam Mô A Di Ðà Phât.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Back to Top