Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Mon Aug 31 06:37:20 2009
Subject:  Phật Tánh /Gửi Bạn PTDT
Post No:  3919     Reply to:   3918

PTDT : Bạn thử diễn tả Phật tính của bạn xem sao nếu bạn bảo ai cũng có.

XTH : Cái ǵ khiến cho bạn biết nêu ra câu hỏi ở trên với tôi ?
Cái ǵ khiến tôi biết có người đang hỏi ḿnh và biết t́m cách trả lời câu hỏi của người đó ?

Phật Tánh là TÁNH BIẾT của tất cả chúng sinh và nó không có h́nh tướng .

Bạn nên take time để mà tư duy, đừng vội đặt câu hỏi kế-tiếp nếu như bạn chưa "vỡ lẽ" ra 1 điều ǵ từ bài pót này của tôi, câu hỏi tiếp của bạn về Phật Tánh có thể sẽ không được tôi trả lời nếu như tôi nhận thấy bạn chưa tiếp thu được điều ǵ, v́ chỉ tạo thêm sự phức tạp cho bạn mà chẳng giúp ǵ thêm .

XTH

PTDT : Bạn thử diễn tả Phật tính của bạn xem sao nếu bạn bảo ai cũng có.

XTH : Cái ǵ khiến cho bạn biết nêu ra câu hỏi ở trên với tôi ?
Cái ǵ khiến tôi biết có người đang hỏi ḿnh và biết t́m cách trả lời câu hỏi của người đó ?

Phật Tánh là TÁNH BIẾT của tất cả chúng-sinh và nó không có h́nh-tướng .

Bạn nên take time để mà tư-duy, đừng vội đặt câu hỏi kế-tiếp nếu như bạn chưa "vỡ lẽ" ra 1 điều ǵ từ bài post này của tôi, câu hỏi tiếp của bạn về Phật Tánh có thể sẽ không được tôi trả lời nếu như tôi nhận thấy bạn chưa tiếp-thu được điều ǵ, v́ chỉ tạo thêm sự phức-tạp cho bạn mà chẳng giúp ǵ thêm .


XTH


3920<--Next   Previous-->3918   View top 40 messages