Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Aug 25 19:01:04 2009
Subject:  Đoạn Chương Thủ Nghĩa / bạn XTH và bạn PTDT
Post No:  3897     Reply to:   3892

##cho nên các Tổ mới dạy rằng : "Y Kinh nhất tự tam thế chư Phật oan !" ##
Các Tổ nói 2 câu liền tù t́ một mạch, tại sao bạn XTH dám cắt dấu câu sau vậy ???? Câu sau là: "Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết".
Tôi vẫn nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói lên nói xuống, nói xéo quai hàm sùi bọt mép, rằng: chư Phật chư Tổ tùy cơ tùy đối tượng mà nói pháp, chúng ta phàm phu hậu học, phải xem cho tới nơi tới chốn. Chứ đừng lựa chọn câu nào vừa thủ đoạn của ḿnh rồi phô trương rằng ta đây bác học quảng văn, c̣n th́ dấu câu kia cho kỹ. Ví dụ như là tổ Triệu Châu có nói: ta mà nghe 1 câu Phật hiệu th́ phải rửa tai 3 ngày. Nhưng ngay sau đó lại nói: có thí chủ tới cúng dàng, ta phải ra niệm Phật chú nguyện chúc phúc cho họ.
Sách Bách Trượng Thanh Quy, khuôn mẫu của chư sơn thiền viện, quy định các nghi lễ, việc ǵ cũng niệm Phật, lễ ǵ cũng niệm Phật, niệm Phật inh tai nhức óc. Nếu đă là thiền, th́ sao lại niệm Phật khỏe thế. Dạ thưa rằng: thiền tịnh song tu. Thuần túy thiền th́ không c̣n nữa, căn cơ như bi giờ th́ thiền một ḿnh không xong, nên các Tổ phối hợp nhị môn. Ai mà nói ta đây con cháu nhà thiền, không niệm Phật tụng kinh ǵ cả, th́ ấy chỉ là bọn khẩu đầu thiền mà thôi.

##To^i kho^ng da'm ba`n vi` ke'm co?i Ha'n Vie^.t.##
Bạn nói vậy th́ ai mà tin cho nổi. Bạn ngần ấy tuổi đầu rồi mà nói không biết Hán Việt trong Phật tạng, bạn khách khí với ai th́ có, chứ tôi th́ không tin.

3898<--Next   Previous-->3896   View top 40 messages