Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Pháp         Reply   Post Message
Date: Sun Sep 8 23:15:47 2002
Subject:  Phật Học, Học Phật
Post No:  1041     Reply to:   1040

Tiếp Theo Phần Reply # 1040


Giáo pháp của Phật, tuy chia làm ba bậc ( thanh-văn, duyên-giác, bồ-tát ) vẫn đồng một công dụng, là đưa chúng sinh ra khỏi ( nhà lửa ), hướng về cái đích duy nhất là Giác-ngộ. Cho nên hứa cho ba xe mà rốt cuộc chỉ có một.

Tác giả hôm nay cũng thể theo ( phương tiện ) mà tŕnh bày từ dễ đến khó, từ tiểu-thừa đến quyền đại-thừa và từ quyền đại-thừa đến thực thượng-thừa hay tối thượng-thừa, tức là đến chỗ Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác của Như-Lai. Nhưng dù là giải các đoạn Tiểu-thừa.... bao giờ cũng không quên mục tiêu chánh là dẫn đến Phật-thừa. Bởi thế trong hai chương quan trọng nhất là Duyên-sinh-quan và B́nh-đẳng-quan tác giả bao giờ cũng nhắm về Trung-Đạo-luận là con đường độc nhất đưa đến Chánh-Kiến và Chánh-Giác, không sa-đà trong việc tỉ-mỉ phân chia Tiểu Đại nữa. Và cũng bởi thế mà không sao tránh được việc đôi khi lặp lại một vài ư-chánh đă làm ṇng-cốt cho Phật-học - mà tác giả cố tâm nhấn mạnh.

Có lẽ độc giả sẽ có người cho rằng tác giả thiên về Đại-thừa. Nhận xét ấy có lẽ đúng, là v́ như trên đây đă có tŕnh bày: tác giả chỉ nhắm vào Phật-thừa là chổ Vô-Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nên thường hay nhấn-mạnh về TRUNG-ĐẠO-LUẬN. Nếu lại có kẻ cho rằng chỉ có Tiểu-Thừa ( hay Nguyên-Thủy-Phật-Giáo ) là hành đúng với giáo lư của Như-Lai mà thôi, th́ tác giả xin nhường lời cho nhà học giả Tây-Phương J. Bacot trả lời: " Le meilleur de l'enseignement du Bouddha est ce qu'il tait, là où le Silence signifie plus que les paroles... si on condense ce que les Sutras nons donnent comme sa parole: les Quatre Vérités, les Huit Chemins, les Douze Causes, --- il faut avouer que rien de tout cela n'est très saisissant, ni n' aurait suffi à conquérir le monde. L'appel des questions restées en suspens au moment de la mort du Maitre a été plus entendu que les réponses données de son vivant ( ... ) d' ̣u nait le Mahayana ou les bouddlhismes des commentateurs.. " ( ** ) ( Cái hay nhất trong giáo lư Thích-Ca là những chỗ mà Ngài làm thinh, tức là những chỗ mà sự Im-Lặng có nhiều ư nghĩa hơn là lời nói... Nếu ta tóm thu lại tất cả những ǵ mà trong các Kinh-Sách cho là những lời nói của chính miệng Ngài thốt ra, như Tứ_Diệu-Đế, Bát-Chánh-Đạo, Thập-Nhị-Nhân-Duyên, - th́ phải thú thật rằng nếu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi th́ quả không có ǵ đáng gọi là xuất sắc lắm, cũng không đủ mà chinh phục cả thế giới. Những thắc mắc được nêu lên, nhưng c̣n lưng chừng chưa được giải đáp lúc Ngài nhập diệt, đă được người ta nghe theo nhiều hơn những giải đáp của Ngài lúc sinh tiền ( ... ) Và nhân đó mà phát sinh Đại-Thừa, những tông phái của các b́nh giả về sau... )


Xin Xem Tiếp Phần Kế........................


1042<--Next   Previous-->1040   View top 40 messages