Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Pháp         Reply   Post Message
Date: Sun Sep 8 23:13:04 2002
Subject:  Phật Học, Học Phật
Post No:  1040     Reply to:   1039

Tiếp Theo Phần Reply # 1039


Điều mà tác giả thấy cần minh xác là danh từ Phật-học và Phật-giáo mà trong sách nầy thường được dùng lẫn lộn... Theo tác giả, Phật-học là ám chỉ học thuyết của Nhà Phật, thiên về phần " triết-học " hơn.... C̣n danh từ Phật-giáo là ám chỉ giáo lư của Phật được hệ thống hóa bằng tín điều. Nghĩa là, Phật-học thiên về học thuyết hơn, mà Phật Giáo thiên về phần tôn giáo hơn. Với định nghĩa ấy th́ sự chia phân thật hết sức miễn cưỡng và giả tạo, là v́ như trong quyển sách đă tŕnh bày cặn kẽ th́ giáo lư của Thích-Ca không hẳn là triết học, cũng không hẳn là tôn giáo, mà là cả hai. V́ vậy, trong quyển sách, khi th́ dùng danh từ Phật-học, khi th́ dùng danh từ Phật-giáo đều có chủ trương của nó.

Vấn đề chia phân Tiểu-thừa và Đại-thừa là việc đa đoan nhất của Phật-giáo, bởi nó đă phân chia một cách rất giả tạo giáo lư cực kỳ cao siêu và thuần nhất của Thích-Ca thành ra từng giáo lư vụn vặt... Như vấn đề Sắc Không có thể gọi là trụ cốt của Phật-học đă làm " rối " không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu. Tiểu-thừa ( hay Phật-giáo nguyên thủy ) cho rằng Đại-thừa không phải là giáo lư chính thống của Như-Lai, và luôn-luôn cho họ là ( những đức con hoang ).... Nhưng, sự thật th́ sự chia phân ấy chỉ là một vấn đề ( phương tiện ) và ( giai đoạn ). Trong kinh Pháp-Hoa có bài ngụ ngôn nầy:

Thế-Tôn nói:
(.... Có một ông nhà giàu, tuổi đă già. Nhà cửa của ông rộng lớn, sức chứa nhiều người, trong số có các con của ông. Nhưng nhà.... đang bị lửa cháy mà cửa ra th́ nhỏ bé quá, chỉ có một cánh thôi. Ông lăo đứng ngoài, lo sợ cho các con, muốn vào cứu chúng, nhưng nhớ lại cửa nhỏ, sợ không sao đem chúng ra được hết v́ chúng sẽ giẫy giụa. Trong lúc ấy các con ông cứ nô đùa mặc cho tai họa.., và cũng không chịu ra, v́ không biết sợ lửa, sợ chết thiêu là ǵ cả. Ông bèn lập kế, kêu to: " Các con! Cha có đồ chơi đẹp lắm, nào là xe dê, xe hươu, xe ḅ... Chiếc nào cũng trang sức lộng lẫy. Đức nào ra, Cha cho! "

Các con nghe, kéo nhau chạy ra khỏi nhà.... Nhưng ông lăo cho các con chỉ có một chiếc xe ḅ thôi. )

Ông lăo đây là Phật, các con là chúng sinh. Lửa cháy là tham dục nung đốt chúng sinh. Ba xe, tức là ba ( thừa ) hay là ba bậc tu hành: Thanh-Văn, Duyên-Giác, và Bồ-Tát. Hai bậc trước lo cho ḿnh đắc ngộ nên ví với xe dê, xe hươu... là những xe nhỏ ( Tiểu-thừa ) sức chở chỉ có một người ( tự-độ ). Bậc Bồ-Tác th́ v́ người, quên ḿnh, cho nên ví với xe lớn ( Đại-thừa ) chở được nhiều người ( độ-tha ).

Trước kia, sở dĩ Phật đă tùng quyền mà chia giáo pháp của Ngài ra làm ba bậc, là v́ chúng sinh đang mê sống trong cảnh ( dục ), ( sắc ) và ( vô sắc ) - ( dục giới, sắc giới, vô sắc giới ) ( * ) nên Phật không thể đem Chân Lư Tuyệt-đối là cái tri-kiến của Phật ra mà dạy ngay được. Dù có đem ra mà dạy, th́ cũng chả ai hiểu nổi mà dạy, là bởi tri-kiến của Phật là cái tri-kiến của những kẻ đă vượt ra ngoài ba giới đă nói trên.


Xin Xem Tiếp Phần Kế....................

1041<--Next   Previous-->1039   View top 40 messages