Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tam Kien Co         Reply   Post Message
Date: Mon Aug 5 00:01:23 2002
Subject:  CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 2C "Thiện ít, Ác nhieu"
Post No:  1009     Reply to:   971

CẨM NANG TU ĐẠO (tiếp theo kỳ trước)
H.T. Quảng Khâm

"Chương I: Tu Hành"
2. "Cục Đá Cột Chân Người Tu"
C. "Thiện ít, Ác nhiều"

-Trong tâm, thế lực xấu ác th́ mạnh c̣n khuynh hướng tốt th́ yếu.

-Thế tốt th́ nói: "Tôi là tốt lắm đây"; thế xấu th́ nói: "Tôi là tốt nhất đây!" Tư tưởng ác xấu luôn muốn đứng đầu, lấn át tư tưởng thiện; nên thiện chung cuộc bị ác đè bẹp. Đó là điều không tốt.

-Từ thuở vô thủy đến nay, do ư niệm thiện trong ḷng ta ít ỏi c̣n ư niệm xấu ác lại nhiều, nên tự tánh trong sạch (Phật tánh) bị che phủ, không xuất hiện được. Bởi v́ niệm ác tích lũy ấy mà ta cứ khởi vọng niệm, thích ngủ, thích hưởng thụ ... mà không cách ǵ đề kháng đặng. Đó chính là nghiệp chướng; do đó ḿnh phải tu để chế phục nó. Nếu không, dù bạn đi đây đi đó nghe giảng, bạn chỉ là nghe vô một đống mà phiền năo th́ vẫn đầy dẫy chẳng chỗ nào thông đạt!

-Khi nghiệp chướng tới th́ phiền năo khởi. Khi không chánh niệm th́ tà niệm khởi.

-Lúc ấy, bạn thấy người nào cũng không hợp nhăn; thấy việc ǵ cũng chẳng vừa ḷng. Có kẻ v́ vậy mà muốn rời bỏ chùa, hoặc có kẻ cảm thấy không có ư vị ǵ nên muốn hoàn tục. Thật ra, không cần biết bạn có lư hay vô lư, hễ bạn khởi phiền năo là bạn đă sai lầm rồi đó!

-Không sợ hăi th́ tâm mới an định. Khi tâm sợ hăi th́ không thể an định.

-Sợ hăi là tâm lư chỉ có ḿnh cảm nhận thôi, kẻ khác không cảm thấy như ḿnh; do đó, chỉ có ḿnh là bất lợi. Khi ḿnh không tự chủ th́ mới sợ. Sợ quá, sợ hoài, th́ sanh phiền năo. Khi ấy, tâm không an định th́ sẽ chẳng c̣n Đạo tâm tu hành nữa!

(xin xem tiếp kỳ sau)

1010<--Next   Previous-->1008   View top 40 messages