Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tam Kien Co         Reply   Post Message
Date: Sun Aug 4 23:53:28 2002
Subject:  CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 2C "Thiện ít, Ác nhieu"
Post No:  1008     Reply to:   971

CẨM NANG TU ĐẠO (tiếp theo kỳ trước)
H.T. Quảng Khâm

"Chương I: Tu Hành"
2. "Cục Đá Cột Chân Người Tu"
C. "Thiện ít, Ác nhiều"

-Trong tâm, thế lực xấu ác th́ mạnh c̣n khuynh hướng tốt th́ yếu.

-Thế tốt th́ nói: "Tôi là tốt lắm đây"; thế xấu th́ nói: "Tôi là tốt nhất đây!" Tư tưởng ác xấu luôn muốn đứng đầu, lấn át tư tưởng thiện; nên thiện chung cuộc bị ác đè bẹp. Đó là điều không tốt.

-Từ thuở vô thủy đến nay, do ư niệm thiện trong ḷng ta ít ỏi c̣n ư niệm xấu ác lại nhiều, nên tự tánh trong sạch (Phật tánh) bị che phủ, không xuất hiện được. Bởi v́ niệm ác tích lũy ấy mà ta cứ khởi vọng niệm, thích ngủ, thích hưởng thụ ... mà không cách ǵ đề

1009<--Next   Previous-->1007   View top 40 messages