Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tam Kien Co         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 20 17:09:38 2002
Subject:  CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 2B
Post No:  971     Reply to:   932

CẨM NANG TU ĐẠO (tiếp theo kỳ trước)
H.T. Quảng Khâm

"Chương I: Tu Hành"
2. "Cục Đá Cột Chân Người Tu"
B. "Ngă Mạn"

-Không nên học tánh cứng đầu, cố chấp.

-Không nên có ngă chấp (luôn nghĩ tới cái "ta", luôn cho rằng "ta" đúng). Có ngă chấp th́ trí huệ không khai mở. Đừng nên sanh ḷng cống cao ngă mạn bởi v́ nó chướng ngại đường Đạo.

-Không dẹp sạch ư niệm về "ta" và "người" (nhân ngă tướng), th́ không cách ǵ giải thoát. Sư Phụ vốn dạy ḿnh Pháp môn Giải thoát; Ngài nói Pháp không để thu nhập nhân tài.

-Nhiều kẻ có tài năng song không khéo tu hành, do đó cứ nghĩ lăng xăng, tính toán việc này việc nọ. Tu hành là tu ở sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; là mặc áo thô, ăn cơm đạm coi thử bạn có khả năng tu luyện để đầu óc được thanh tịnh, giải thoát hay chăng.

(xin xem tiếp kỳ sau)

972<--Next   Previous-->970   View top 40 messages