Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date
432; không thiên lệch vào Cỏi Niết Bàn mà cũng không thiên lệch vào Đường Sanh Tử, đó là mang một trạng thái Bình Đẳng.

Nếu bạn hiểu như thế thì bạn đã nắm rỏ tư tưởng của Phật Giáo Đại Thừa. Nói cho cùng là một trong ý nghĩa tinh yếu rất quan trọng của Phật Giáo là để tu hành = (thấy và sống) trên cái Thực Tại = (Sự Thật Trên Hiện Tại), không phải thấy và sống trong quá khứ, hay tương lai, mà chỉ thật thấy và thật sống ngay trong lúc này.
846 Tue May 14 01:11:48 2002
 
858 A Buddhist Vo^ Thu*`ong
851
Mon May 13 21:38:37 2002
857 Minh Đăng Reply: Vi Vi
856
Mon May 13 19:01:44 2002
856 vi vi muon co phap danh
 
Mon May 13 17:31:57 2002
855 cvm Tông phái
850
Sun May 12 16:41:57 2002
854 1 Phat tu than thong
847
Sun May 12 10:37:35 2002
853 khong tanh than thong
847
Sun May 12 03:31:38 2002
852 vo thuong xin chao
846
Sun May 12 03:22:28 2002
851 Minh Đăng Reply: Vô Thường
846
Sun May 12 00:02:35 2002
850 Tim Hieu Tong Phai
849
Sat May 11 18:34:15 2002
849 cvm cácTông Phái
 
Sat May 11 16:38:23 2002
848 cvm thần thông
847
Sat May 11 16:19:15 2002
847 ngoa.i đa.o Tha^`n th^ong
 
Fri May 10 15:02:07 2002
846 ngoa.i dda.o Vo^ thu*o*`ng
 
Fri May 10 14:33:34 2002
845 Vạn Pháp Phật Học
839
Wed May 8 01:30:46 2002
844 Minh Đăng Sách Học
843
Tue May 7 17:59:49 2002
843 Tim sa'ch sa'ch ho.c
 
Tue May 7 16:26:17 2002
842 MP Giac ngo
838
Tue May 7 08:41:17 2002
841 Minh Phap Vo Nga~
 
Tue May 7 08:29:24 2002
840 A Buddhist Vo^ Nga~
839
Mon May 6 23:15:54 2002
839 ngoai dao Vo nga
 
Mon May 6 15:53:31 2002
838 ngoai dao Giac va ngo
 
Mon May 6 15:35:21 2002
837 Vo^ Danh Thi. D-a'nh da^'u chu+~ Vie^.t
824
Sun May 5 22:19:40 2002
836 answerer ngoai tam khong dong
835
Sun May 5 07:27:20 2002
835 Question Ngoai Tam Khong Dong
 
Sat May 4 18:13:04 2002
834 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham 2
825
Sat May 4 08:53:05 2002
833 Tam Kien Co Ca'm O*n
829
Sat May 4 08:20:43 2002
832 Minh Phap Phat noi:
831
Fri May 3 14:04:55 2002
831 Ngoai dao Duc Phat noi
 
Fri May 3 08:21:21 2002
830 Question I have a question
 
Thu May 2 15:36:22 2002
829 Xin Da'nh Da^'u Ta^m Kie^n Co^'
824
Thu May 2 11:54:14 2002
828 Xin Da'nh Da^'u Phap Bao Dan
823
Thu May 2 11:44:31 2002
827 Minh Phap Hoa Thuong Quang Kham
826
Thu May 2 08:15:00 2002
826 VN thank you
825
Thu May 2 05:18:08 2002
825 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO-Tieu Su Hoa Thuong Quang Kham 1
813
Wed May 1 23:58:42 2002
824 Tam Kien Co Xin Danh Dau
816
Wed May 1 23:54:35 2002
823 VN Phat Phap
 
Wed May 1 23:37:03 2002
822 A Buddhist Kinh Pha^.t
810
Wed May 1 22:14:33 2002
821 h t
 
Wed May 1 19:58:03 2002
820 cvm Kinh Phat
810
Wed May 1 17:06:41 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|