Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  cvm         Reply   Post Message
Date: Sun May 26 18:51:32 2002
Subject:  Phat Hoc,Hoc Phat
Post No:  899     Reply to:   897

đồng ư với Minh Đang bài viết cửa bạn thật là dủ ư nghia

suy diển nội dung nhu vậy khong biết có đúng không xin các ba.n bổ khuyết nếu thiếu xót.
chúng ta thuờng thuờng chỉ chú ư vào lư thuyết mà quên di thực hành,lư thuết nhiều qúa chúng ta sẻ bị bế tắc không thấy duợc lối đi.
mà hảy coi PHÁP nhu những viên thuốc chửa bệnh mà thôi.
chúng sanh nhiều bịnh,Phật Pháp đa môn nhưng nêú không có bịnh th́ chẳng nên dùng thuốc.
Chào Mừng Phật đản an vui đến mọi nhà,đến mọi người

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬt


900<--Next   Previous-->898   View top 40 messages