Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tam Kien Co         Reply   Post Message
Date: Sun Sep 22 23:00:57 2002
Subject:  CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 3A "Neo chanh de tu hanh" (tiếp theo)
Post No:  1057     Reply to:   1014

CẨM NANG TU ĐẠO (tiếp theo kỳ trước)
H.T. Quảng Khâm

"Chương I: Tu Hành"

3. "Nẻo Chánh Để Tu Hành"
A. "Trừ Tướng" (tiếp theo)

-Tu hành không thể chấp trước. Chấp trước tức sanh phiền não.

-Tu Đạo là cần trừ tham, sân, si, đạt tới thân, miệng, ý thanh tịnh.

-Muốn trừ cái chấp về "tôi" thì phải từ nơi mặc áo thô, ăn cơm đạm mà dụng công giảm bớt ham muốn, không có tâm phân biệt, không suy nghĩ về mình, về người, về chúng sanh, hay về thọ mạng.

-Mọi thứ đều là anh tôi tranh chấp mà ra. Coi xem bạn có thể tu đến chỗ chẳng còn anh tôi, mình người chăng?

-Bạn cần tu nhẫn; nhẫn nhục, nhẫn nại là căn bản, gốc rễ của việc tu. Nếu bạn không thể tu nhẫn, thì chỉ uổng công mang ngoại biểu, hình tướng kẻ xuất gia!

-Đừng nên cho mình lúc nào cũng đúng. Thái độ như vậy không thể tu tâm.

-Tu hành cần không có ý niệm về "tôi". Không nên kể lể mình hồi xưa, lúc chưa xuất gia, thì có chức phận thế này, địa vị thế nọ; nếu làm vậy thì không thể buông bỏ mọi thứ, không thể tu Đạo. Khi đã xuất gia thì chẳng còn chức phận, địa vị, học lực, bằng cấp, tài năng..., mọi người đều như nhau cả.

-Tốt thì mỉm cười, xấu cũng mỉm cười, bởi tốt hay xấu đều do tâm phân biệt đặt bày ra. Do đó đừng phân biệt.

-Khi gặp việc khiến bạn cao hứng, vui vẻ, hãy tự hỏi: "Ai đang vui vẻ?" Khi gặp chuyện phiền não, hãy tự hỏi: "Ai đang buồn lo?"

-Khi bạn có ý nghĩ không tốt, hoặc khi có phiền não, thì hãy hướng về đức Phật A Di Đà mà nói: Hễ những thứ ý niệm xấu ấy đến, thì đập nát chúng ngay.

-Do đó bạn cần niệm đức A Di Đà, tự nói rằng: "Phiền não! Hãy mau đi khuất, chẳng có việc gì cho bây cả!". Đó là dùng tâm trị tâm vậy.

(xin xem tiếp kỳ sau)

1058<--Next   Previous-->1056   View top 40 messages