Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Tam Kien Co         Reply   Post Message
Date: Thu Aug 8 01:03:19 2002
Subject:  CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 3A "Neo chanh de tu hanh"
Post No:  1014     Reply to:   1009

CẨM NANG TU ĐẠO (tiếp theo kỳ trước)
H.T. Quảng Khâm

"Chương I: Tu Hành"

3. "Nẻo Chánh Để Tu Hành"
A. "Trừ Tướng"

Hỏi: Thưa Thầy, khi thực hành mới thấy không giản dị!

Đáp: Đừng nói là "không giản dị". Bạn cứ làm thì sẽ hết sức giản dị!

Hỏi: Song con là kẻ phàm phu cho nên...

Đáp: Nói mình là "phàm phu", tức là chấp trước!

Hỏi: Song con không có tu hành gì...

Đáp: Đừng nên nói không có tu hành (rồi không tu). Bạn cần phải có lòng tin, rằng: "Tôi cũng có khả năng thành Phật. Tôi cũng có khả năng tu tới nơi tới chốn". Nghĩ như vậy thì bạn mới tinh tấn hơn. Đừng nên cứ thường nói "Tôi, tôi..."; bởi chính nó (quan niệm về "tôi") tác quái, làm chướng ngại bạn đấy!

-Xưa kia có một vị quan từ chức, xuất gia tu hành. Ông ta sợ kẻ khác biết được thân phận của mình do đó không hề tiết lộ thân thế cao quý (kẻ có chức vị cao, ăn mặc đầy đủ, thì rất dễ bị đọa lạc vì phú quý không thể vĩnh cửu). Ông ta làm đủ thứ việc thấp kém như lau chùi, quét dọn..., không ai biết thân thế của ông. Một ngày nọ, ông ta quét dọn rồi khai ngộ! Ông ta biết ra là xưa kia mình đã từng làm bể bao nhiêu cái chén, cái bát của chùa, do đó cấp tốc bồi thường cho chùa.

-Chính vì ông ta không có ý niệm về cái "tôi" (ngã tướng) nên mới được khai ngộ. Bởi vậy, hãy trừ sạch ngã tướng!

-Cần phải không có tâm phân biệt thì mới trừ nổi ngã tướng. Khi còn chấp chặt vào ý niệm về "tôi", thì tu chẳng đến đâu. Trừ được ngã tướng thì trí huệ mới khai phát.

(xin xem tiếp kỳ sau)

1015<--Next   Previous-->1013   View top 40 messages