Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  System Admin         Reply   Post Message
Date: Mon Sep 2 14:26:15 2002
Subject:  Trang web www.Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Ðạo" đến 4 đạo hữu sau đây: 
Post No:  1030    

Trang web www.Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Ðạo" đến 4 đạo hữu sau đây: 

Benny Trinh = 1 bộ CD "Cẩm Nang Tu Ðạo"

Tuệ Phúc  = 1 bộ CD "Cẩm Nang Tu Ðạo"

Minh Ðăng = 1 bộ CD "Cẩm Nang Tu Ðạo"

Tâm Kiên Cố = 1 bộ CD "Cẩm Nang Tu Ðạo"

Xin thành thật cảm tạ quý đạo hữu đã cho trang web www.Chuavietnam.com cơ hội làm việc Phật sự này.
Sau khi nhận được CDs, xin quý đạo hữu giúp chúng tôi bằng cách liên lạc báo tin cho chúng tôi biết để tránh việc bị thất lạc qua đường bưu điện. 
Xin cho chúng tôi biết nếu không nhận được CDs trong hai tuần.  Xin cảm ơn quý vị.

************************************NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT


1031<--Next   Previous-->1029   View top 40 messages