Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  System Admin         Reply   Post Message
Date: Mon Sep 2 13:48:21 2002
Subject:  Trang web www.Chuavietnam.com sẽgửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến quý đạo hữu: 
Post No:  1029    

Trang web www.Chuavietnam.com sẽgửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến quý đạo hữu: 
Minh Nguyễn = 1 bộ CD"Cẩm Nang Tu Đạo"

Vạn Pháp = 2 bộ CD "Cẩm Nang Tu Đạo"

Xin thành thật cảm tạ quý đạo hữu đã cho trang web www.Chuavietnam.com cơ hội làm việc Phật sự này.
Sau khi nhận được CDs, xin quý đạo hữu giúp chúng tôi bằng cách liên lạc báo tin cho chúng tôi biết để tránh việc bị thất lạc qua đường bưu điện.  Xin cho chúng tôi biết nếu không nhận được CDs trong hai tuần.  Xin cảm ơn quý vị.
**************************************
Xin chân thành cáo lỗi cùng quý đạo hữu.  Để giữ an toàn cho quý vị, chúng tôi đã xóa địa chỉ liên lạc của đạo hữu trên Message Board.  
Sau khi gửi CDs cho quý vị, trang web www.Chuavietnam.com sẽ không giữ lại bất cứ họ tên hay địa chỉ liên lạc nào của quý đạo hữu.  Nguyên tắc của Chuavvietnam.com là không lưu giữ bất cứ họ tên hoặc địa chỉ liên lạc của quý đạo hữu nào để dùng trong bất kỳ việc gì khác.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


1030<--Next   Previous-->1028   View top 40 messages