Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đăng         Reply   Post Message
Date: Tue Jun 4 00:06:52 2002
Subject:  Vọng Tưởng
Post No:  938     Reply to:   937

Thưa Đạo hữu "ngoai dao":
Câu hỏi của bạn rất là thú vị . Đối với Phật tử tại gia th́ những vấn đề mà đạo hữu hỏi mà theo Minh Đăng nghĩ là mục đích của mọi người , hoặc là giấc mơ, hay là một tham vọng...
Nhưng theo Đạo phật th́ những đều mà đạo hữu hỏi đó là đều là vọng tưởng hết. V́ mục đích của đạo Phật là t́m lại bản lai diện mục của ḿnh.
Với một ví dụ diển h́nh. Như một đứa bé thơ sinh. Bản tánh của đứa bé không biết ǵ ngoài ăn và ngủ. Khi đói th́ đứa bé đ̣i cha, mẹ cho ăn. Ăn rồi th́ ngủ ngay. Đối với trạng thái này, th́ đứa bé không cần phải lo lắng đều ǵ cả. Rồi một khi đứa bé lớn lên, do mọi nghiệp duyên mà tự đứa huyên tập như là sự nghiệp, công danh.... mà tạo ra mọi sự mất ăn, ngủ. Mà đôi khi c̣n phải mang bịnh nửa... Do đó một khi đả lớn lên rồi, đứa bé mất đi bản năng tự nhiên khi c̣ nhỏ.
Theo Minh Đăng nghĩ những vấn đề mà đạo hữu nêu lên th́ không có quan trọng lắm trong vấn đề Tu Học. Theo sự hiểu biết sơ thiển của Minh Đăng th́ Tu là phải biết bỏ, hoặc buông, hay coi nhẹ mọi vấn đề. Bởi v́ làm được như thế th́ Tâm của ta mới thật là nhẹ nhàng . Càng được nhẹ nhàng bao nhiêu, hoặc giống như Tâm của đứa bé sơ sanh bao nhiêu, th́ chúng ta tránh mọi sự phiền năo bấy nhiêu.
Giống như câu "Đói đến ăn,nhọc ngủ liền " đấy sao.
Thôi với vài câu giải thích lung tung của Minh Đăng với hy vọng giải thích được câu hỏi của đạo hữu chăng.
Minh Đăng kính chúc Đạo hữu và các qúi đạo hữu khác Thân Tâm Thướng An Lạc, Tinh Tấn Tu Hành, Mau đạt được những ǵ mà các qúi đạo hữu mong muốn.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Minh Đăng.

939<--Next   Previous-->937   View top 40 messages