Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Pháp         Reply   Post Message
Date: Mon May 20 02:19:46 2002
Subject:  Phật Học Vấn--Đáp!
Post No:  877    

Xin Lổi các bạn đă phải chờ lâu, trước khi tôi nói ra những lời giải đáp. Tôi xin dịch ra và định nghĩa chử "Chư Hành Vô Thường," sau đó mới dẩn nhập vào lời giải đáp.

Chư Hành có nghĩa là Tất Cả những sự Hiện Hành (hiển hiện mà hoạt động), nó cũng đồng nghĩa với chử Thới Giới Hiện Tượng (hiện ra những h́nh tượng), và cũng đồng nghĩa với chử Vạn Pháp (vạn sự vạn vật hoặc sự sự vật vật). Xin chớ có hiểu lầm một cách hạn hẹp là nó chỉ ám chỉ riêng về động vật, khoán vật, thực vật, hành tinh, tinh tú, thái dương hệ, dăi ngân hà, và vũ trụ này, mà nó bao hàm luôn tất cả về thới giới hữu h́nh và thới giới vô h́nh, giới chúng hữu t́nh và y báo vô t́nh, mà luôn cả những cái ư niệm, khái niệm trong tư tưởng của chúng ta cũng gọi là Vạn Pháp.

Vậy Chư Hành, Hiện Tượng, và Vạn Pháp điều cùng đồng nghĩa với nhau với ư nghĩa bao hàm rất lớn mà tính chất của nó là tương đối, v́ có sanh có diệt, nên có thành có hoại mà luôn luân chuyển không ngừng. Tôi nghĩ những lời diển giải như vậy cũng đă đủ rồi, nếu có bạn nào mà cũng vẫn chưa hiểu th́ cứ xin vấn và tôi sẽ đáp trong kỳ sau.

Bây giờ là đến lúc phải có một lời giải thích về câu hỏi, trước khi trả lời tôi xin nhận định về các câu trả lời mà các bạn đă thử trả lời qua. Tánh Không, Tánh Giác, và Tánh Phật cũng đồng nghĩa với Niết Bàn, Tịch Diệt, và Vô Niệm, và v́ sao nó đồng nghĩa? V́ các thứ mà các bạn đă liệt kê ra điều là những cái characteristic (cá tính, đặc tính) của Phật Tánh.

Tánh Chân Không, là cái "không" hoàn toàn tuyệt đối, hoàn toàn không có một chút ô nhiểm nào. Tánh Giác là toàn giác tuyệt đối, không có một chút u mê ám chướng nào. Niết Bàn th́ là hoàn toàn Tịch Diệt tuyệt đối, v́ hoàn toàn tiêu diệt, tiêu trừ luôn cả sanh sanh diệt diệt, và đem lại sự yên tĩnh, tĩnh mịch (stillness, emptyness) tuyệt đối đó là Niết Bàn. Vô Niệm là hoàn toàn không thể ư niệm về nó, v́ sao? V́ đối với giáo lư nhà phật, những ǵ mà chúng ta có thể ư hoặc khái niệm nó và đặt cho nó một cái tên khả danh khả tự th́ nó sẽ không c̣n tuyệt đối nửa, v́ bản chất của ư niệm và danh từ là có sanh có diệt, ví dụ, những từ ngữ Việt Nam lúc 2000 năm trước đă không c̣n tồn tại đến bây giờ, nó đă chuyển hoá một cách thức mới cho ngôn ngữ hiện tại. Nói tóm lại là Chân Như Tuyệt Đối là không phải chổ để cho ư niệm ngôn ngữ văn tự có thể diễn bày được, đó là Vô Niệm. Nói cho cùng là tất cả những thứ mà các bạn liệt kê ra đó điều là (characterize) biểu thị, mô tả, định rơ đặc điểm của Chân Như Phật Tánh mà thôi.

Bây giờ tôi xin định nghĩa một cách dài gịng của câu "Chư Hành Vô Thường" là ǵ. Các pháp hiện hành điều là không thường trụ bất biến, v́ bản chất của nó là LUÔN LUÔN BIẾN ĐỐI TRIỀN MIÊN, LUÔN LUÔN SANH SANH DIỆT DIỆT TRIỀN MIÊN, chính v́ nó biến đổi rất là mau chóng và triền miên, nên cái sanh, rồi đến cái diệt, cái diệt này là để mở đầu cho một cái sanh mới, cái sanh mới là để bắt đầu đi dần đến cái diệt, cái diệt rồi là chở lại cái sanh, rồi cái sanh đó tồn tại là để chờ đợi sự hủy diệt, rồi lại sanh, lại diệt, ect., cứ như thế mà nối tiếp nhau cho đến triên miên không bao giờ dứt. Vậy câu trả lời là: CHÍNH CÁI VÔ THƯỜNG LÀ CÁI THƯỜNG TRỤ BẤT BIẾN, hoặc là THỰC TẠI.
note: Chân Như là chân thật thường hoài cũng là một cái tên khác của Phật Tánh.
Chân = thật, Như là thường.

878<--Next   Previous-->876   View top 40 messages