Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  cvm         Reply   Post Message
Date: Wed May 15 15:43:53 2002
Subject:  Phat Hoc Vấn đáp
Post No:  864     Reply to:   860

Vấn: Có Câu "Chư Hành Vô Thường" vậy trên ba đời vũ trụ này = vũ trụ trong quá khứ, hiện tại, và vị lai, vậy có cái ǵ Thật Có Thường Trụ Bất Biến????

Đáp:Chư Hành Vô Thường nghĩa thông qua ba muôn vạn giới
Cái ǵ có sanh là có diệt,chư hành vô sanh làm sao có diệt,như tâm không phân biệt phải biết là vô niệm.
vậy thật có thường trụ bất biến là VÔ NIỆM
tạm hiểu như trên ,xin bạn chỉ thêm

865<--Next   Previous-->863   View top 40 messages